مرتضی شیخعلی

نام : مرتضي
نام خانوادگي : شيخعلي
تلفن : 09127105749
پست الكترونيك : mortezasheikhali2y@yahoo.com
تحصيلات:دبيرستان امام خميني ، دانشگاه گيلان (دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي ) ، ورودي سال 1373 در مقطع كارشناسي رشته منابع طبيعي گرايش جنگلداري ، ورودي سال 1377 در مقطع كارشناسي ارشد رشته منابع طبيعي گرايش جنگلداري
مشاغل:
· عنوان فعاليت : ترويجي
· سمت : كارشناس ترويج منابع طبيعي و آبخيزداري
· نوع فعاليت : امريه جهاد كشاورزي استان تهران
· محل كار : جهاد كشاورزي شهرستان پاكدشت
· بازه زماني :دوسال
·
· عنوان فعاليت : تحقيقاتي
· سمت : كارشناس فني آبخوان شهيد هادي احمدي چنداب پاكدشت
· نوع فعاليت (قراردادي...)
· محل كار (آبخوان شهيد هادي احمدي چنداب پاكدشت و مركز تحقيقاتي منابع طبيعي و اموردام استان تهران )
· بازه زماني كار : نه ماه
·
· عنوان فعاليت : برنامه ريزي
· سمت : كارشناس منابع طبيعي
· نوع فعاليت (رسمي ...)
· محل كار (موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي)
بازه زماني كار: 9 سال
· عنوان فعاليت : مشاور
· سمت : مشاور جوان موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
· نوع فعاليت (رسمي ...)
· محل كار (موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي)
بازه زماني كار: 3 سال
حوزه‌هاي تخصصي : ترويج ، منابع طبيعي ،برنامه ريزي
مهارتها :آ شنايي با نرم افزار Arcgis ، استفاده از رايانه و مديريت فايل ها و واژه پردازها ، Access، Excel، Power Point، Internetو اتوماسيون اداري .
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:
- عضو كميته اجرايي بيست و هشتم نشست سياستگذاري منطقه اي پنجم و شوراي حكام هجدهم مركز يكپارچه توسعه روستايي آسيا و اقيانوسيه(سيرداپ)
-عضو كميته برنامه ريزي اموراراضي در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور
-عضو شوراي مديران موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي وتوسعه روستايي(1389-1392)
-ناظر شوراي نگهبان در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي مجلس چهارم خبرگان رهبري در استان تهران
-همكاري در راستاي تدوين اهداف برنامه پنجم توسعه زير بخش امور اراضي
-ناظر شوراي نگهبان در انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سومين دوره شوراهاي اسلامي
-همكاري در طرح بهره وري ، قانون بودجه89ولايحه برنامه پنجم و طرح هدفمندكردن يارانه
-همكاري در تصويب احكام بسيار موثر در مجلس شوراي اسلامي براي توسعه كشاورزي و توسعه روستايي در برنامه پنجم
-عضو كارگروه راهبردي منابع طبيعي وآبخيزداري
-عضو كارگروه تدوين آيين نامه هاي اجرايي قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
-عضو كميته برنامه ريزي جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور
-پيشنهاد برتر ملي در خصوص ضرورت تعيين حد فني اقتصادي اراضي زراعي- باغي
-عضو كميته بازنگري سند منابع طبيعي و آبخيزداري درافق 1404
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
- دريافت تقدير نامه از معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي
- دريافت تقدير نامه در نخستين همايش معرفي پيشنهادها ي برتر از سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
- دريافت تقدير نامه از معاونت مديريت و توسعه منابع انساني سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور
- دريافت تقدير نامه از مدير طرح و برنامه سازمان امور اراضي
- دريافت تقديرنامه از رياست محترم سازمان امور اراضي كشور
- دريافت تقدير نامه از مدير عامل و عضو هيئت مديره صندوق تعاون و رفاه نظام مهندسي كشاورزي
- دريافت تقدير نامه از رئيس هيئت نظارت بر انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و سرپرست دفتر نظارت وبازرسي انتخابات استان تهران
- دريافت تقدير نامه از رئيس هيئت نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري استان تهران
- تقدير نامه از رياست محترم موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
انتشارات :
الف – پايان نامه :
عنوان : بررسي تنوع مورفولوژيكي گونه بارانك s.torminalis)) در جنگلهاي تالش
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
ارزيابي واگذاري اراضي در قالب ماده 31، 32 و طرح طوبي
تنگناهاي توسعه جامعه عشايري و راه حل هاي آن در ايران
بررسي تنوع مورفولوژيكي گونه بارانك در جنگلهاي تالش
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
مقاله اصلاح الگوي مصرف در مديريت منابع طبيعي كشور ارئه شده در هم انديش اصلاح الگوي مصرف درسالن شهيد نعمتي جم وزارت جهاد كشاورزي
مقاله جايگاه جنگل درعرصه توسعه ملي (ايران ) ارائه شده در اولين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستم هاي خزري
مقاله استراتژي مناسب براي بهره برداريهاي كوچك كشاورزي در ايران (مطالعه موردي شهرستان لاهيجان) ارائه شده در اولين همايش بين المللي توسعه روستايي
مقاله بررسي راهكارهاي جلب مشاركت مردم در فعاليت هاي آبخيزداري ارائه شده در اولين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستم هاي خزري
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي:
بررسي ر اهكارهاي كاهش هزينه توليد برنج از ديدگاه كارشناسان بخش
بررسي و تحليل چالشها و نقاط قوت و ضعف زير بخش منابع طبيعي كشو
بررسي تعيين حدفني اقتصادي اراضي زراعي و باغي كشو
ارزيابي واگذاري اراضي در قالب ماده 31، 32 و طرح طوبي
گزارش عملكرد 33 ساله بخش كشاورزي و منابع طبيعي طي سالهاي 89-1356
گزارش عملكرد بخش كشاورزي و منابع طبيعي طي سالهاي 87-1384
گزارش بسته كشاورزي و منابع طبيعي برنامه پنجساله پنجم توسعه كشو
گزارش عملكرد بخش كشاورزي در برنامه پنجساله چهارم
بررسي تطبيقي توليد برخي فراورده هاي جنگلي ايران و كشورهاي منتخب
گزارش عملكرد بخش كشاورزي در دولت نهم و دهم
تلفيق جنگلداري و كشاورزي در مناطق نيمه خشك گرمسيري
گزارش ضرورت و اهميت تشكيل يگان حفاظت اراضي كشاورزي
گزارش دهساله زير بخش منابع طبيعي
گزارش اقدامات در راستاي اهداف ،راهبردها سياستهاي كلان بخش كشاورزي و منابع طبيعي طي برنامه هاي سوم و چهارم
گزارش فني وضعيت عملكردبرنامه چهارم وسال 1389
گزارش بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه پنجم
گزارش اقدامات وزارت جهاد كشاورزي درراستاي تكاليف قانون افزايش بهره وري
گزارش عملكرد، برنامه بخش كشاورزي در دولت يازدهم، عملكرد 100 روزه وزارت جهاد كشاورزي در اجراي منويات برنامه پنجم و قانون افزايش بهره وري
ج– تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
سازمان امور اراضي
مجري
يكساله
تعيين حد فني اقتصادي اراضي زراعي باغي كشور
1-
2-
3-
4-
سوابق تدريس و آموزشي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:

تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
133
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal