سید علی اکبر عظیمی
سوابق علمي و تجربي : سيد علي اكبر عظيمي دزفولي
الف- مدارج رسمي علمي :
عنوان
محل تحصيل
سال اتمام
ديپلم رياضي فيزيك
دبيرستان دهخدا كرج
سال64
ليسانس آمار
دانشگاه شيراز
سال73
فوق ليسانس آمار زيستي
دانشگاه تربيت مدرس
سال80
ب- مهارتها و دوره هاي تخصصي و عمومي:
عنوان
محل تحصيل
سال اتمام
 
آشنايي با نرم افزارهاي آماريSPSS, SAS, SPLUS
طي دوران تحصيل دانشگاهي
اصول برنامه ريزي منطقه اي
مركز آموزش امام خميني (ره)
سال80
اصول سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
مركز آموزش دكترجوانشير
سال80
اصول توسعه روستايي
مركز آموزش امام خميني (ره)
سال81
اصول سنجش از دورRS و نرم افزارهايENVI وilwis
پروژه MODIS (مشترك با دانشگاه خواجه نصير)
سال82
جامعه شناسي روستايي
مجتمع آموزشي جهادكشاورزي اصفهان
سال82
چارچوب تدوين استراتژي كشاورزي ايران
مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي
سال83
آشنايي بانرم افزارمحيط GIS : Arc view
مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي
سال83
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر
مجتمع آموزشي ارتباطات مركزي
سال84
زبان انگليسي
جهاددانشگاهي واحد علامه
83-85
ج-مدارج سازماني :
1- كارشناس آماروبرنامه ريزي دفتر آمارو اطلاعات وزارت جهادسازندگي 77-75
2- كارشناس مدلهاي برنامه ريزي دفتر مطالعات جامع و نظارت وزارت جهادسازندگي 79-77
3- كارشناس ارشدمدلهاي برنامه ريزي مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 84-79
4- عضو هيئت علمي (مربي پايه 5)مدلهاي توسعه كشاورزي، گروه پژوهشي توسعه، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 92-84.
د- سوابق پژوهشي –اجرايي :
1-عنوان پروژة ليسانس :
(( بسط و ارزيابي كميتهاي مورد استفاده در شناسايي داده هاي پرت افتاده)) .
2-عنوان پايان نامه فوق ليسانس :
((بررسي روش PLSR و مقايسة آن با ديگر روشهاي آماري در راستاي برآورد الگوي عوامل مؤثر بر شيوع تب مالت در استان لرستان طي سالهاي برنامه هاي پنجساله اول و دوم توسعه كشور1378-1368)) .
ه- تأليف و تدوين مقالات و كتاب :
رديف
عنوان
تأليف
ترجمه
نشريه محل چاپ/ ناشر/شماره/ سال انتشار
1
فرمولهاي تعيين اندازه نمونه و توان آزمون در حالت مقايسه ميانگين هاي دو گروه-مطالعات كارآزمايي باليني
*
*
مقالات پنجمين كنفرانس آمار بين المللي آمار ايران- دانشگاه صنعتي اصفهان شهريور 79
2
استفاده از عناصر قطر اصلي ماتريس تصوير و باقيمانده هاي رگرسيوني جهت شناسايي داده هاي پرت افتاده
*
*
چكيده مقالات اولين همايش نقش و جايگاه رياضيات در علوم انساني و پزشكي اسفند79
3
تعميم نتايج مدل طبقه بندي برخورداري دهستانهاي استان كردستان به ساير استانها و كل كشور
*
سلسله گزارشات برنامه اجرايي توسعة روستايي- مركزمطالعات جامع و نظارت ، وزارت جهادسازندگي 1379
4
چالشهاي فراروي توسعه كشاوزي ناشي از وضعيت توسعه روستايي در فرآيند توسعه ملي
*
همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران،تهران دفترپنجم- 1381
5
تحليلي بر توسعه روستايي در ايران
همايش چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران،تهران دفترچهارم- 1381
6
بررسي علائم وسواس و تجزيه دربيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و ارتباط آن با علائم مثبت و منفي
*
دانشگاه علوم پزشكي كرمان- مشاوره آماري رساله دكتري زمستان1382
7
اطلس توليد محصولات كشاورزي ايران
*
مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي،تهران سال1384
8
آينده پژوهي از نگاه اسلام- پيش نياز مديريت جهادي
*
مقالات اولين همايش فرهنگ و مديريت جهادي ،تهران ، وزارت جهادكشاورزي خرداد1386
9
روغن سبوس برنج و هيپركلسترومي
*
*
مقالات همايش ملي ضايعات محصولات كشاورزي، تهران،دانشگاه تربيت مدرس آبان1386
10
تحليلي بر روش شناسي آينده پژوهي و آينده نگاري
*
همايش آينده پژوهي ايران 1400، دانشگاه تهران آذر1386
11
درآمدي بر آينده پژوهي در بخش كشاورزي با استفاده از تجارب كشورهاي منتخب
*
گزارش پژوهشي ، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، تهران ،اسفند1386
12
آينده نگاري علم و فناوري– تجربه جمهوري چك
*
*
مجله تدبير شماره198، آبان 1387
13
بحران مالي 2008 و دورنماي آثار آن بربخش كشاورزي
*
گزارش پژوهشي ، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، تهران اسفند1387
14
پيش درآمدي بربازنگري دستگاه نظري آينده پژوهي در جهان بيني اسلام
*
مجله انتظارموعود [1] شماره29، تابستان 1388، صص110-83.
15
كلان روندها، بحران جهاني2008، اقتصادايران
*
كنفرانس ايران آينده،تهران،مركزتحقيقات استراتژيك،مجمع[2] دي1388
16
اتاق رصد آينده دانشگاه ههاي ايران
*
گزارش پژوهشي ، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي عالي ايران، 1390
17
منطق موقعيت فرمان جهاد اقتصادي
*
همايش جهاد اقتصادي و بهره وري ملي ، دانشگاه دفاع ملي،اسفند1390
18
نگاهي به تحول جنبه هاي هستي شناختي آينده ذيل آموزه هاي اسلام
*
اولين كنفرانس بين المللي علوم انساني اسلامي ، ارديبهشت1391
19
بررسي تأثيرگذاري آينده نگاري بر سياستگذاري علم و فناوري –با تأكيد بر نقشه جامع علمي كشاورزي
*
دومين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري، آذر1391
بررسي تأثيرگذاري آينده نگاري بر سياستگذاري علم و فناوري –با تأكيد بر نقشه جامع علمي كشاورزي
*
مجله : نامه سياست علم و فناوري، سال دوم، بهار1392،شماره2
20
كندوكاوي در چارچوب نظريه جهاني شدن اسلامي و ضرورت بحث از آينده پژوهي اسلامي
*
دومين كنفرانس بين المللي علوم انساني اسلامي ، آبان 1392
21
آينده نگاري يكپارچه، رويكردي براي غلبه برچالش بحران آب و غذا
*
همايش راهكارهاي پيش روي بحران آب ، در ايران و خاورميانه اسفند1393
و-مسؤوليت يا مشاركت در پروژه هاي مطالعاتي :
1- مشاركت در تدوين نظام آماري وزارت جهاد سازندگي، به عنوان ناظر سال 75-76.
2- مشاركت در سرشماري از زنبورستانهاي كشورسال 76 وزارت جهاد سازندگي، به عنوان ناظر آمارگيري و تهيه بانك اطلاعاتي مربوطه .
3- انجام تحليلهاي آماري طرح مطالعاتي ((برنامه اجرايي توسعة روستايي )) 77-79 ، در زمينه بكارگيري مدلهاي رتبه بندي دهستانها در محيط GIS.
4-مشاركت در پروژه سنتز ملي و طرح تدوين استراتژي توسعه پايدار بخش كشاورزي، 80-82.
5- مسؤوليت پروژه : تلفيق اطلاعات توصيفي زراعي،باغي ودامي با نقشه هاي رقومي درسطح شهرستانهاي كشور جهت تحليل اطلاعات درمحيطGIS،83.
6- مسؤوليت طرح پژوهشي: ((بررسي تجارب آينده نگاري كشورهاي منتخب با تأكيدبربخش كشاورزي))، با همكاري آقاي محمد رضا بخشي وخانم آتوسا بختياري،85.
7- مسؤوليت طرح پژوهشي: ((بررسي دورنماي بخش كشاورزي))، سال87.
ز- مشاوره دانشگاهي
- مشاوره ي آماري رساله دكتري با عنوان:" بررسي علائم وسواس و تجزيه در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و ارتباز آن با علائم مثبت و منفي "
ح-عناوين سخنراني
1- فرمولهاي تعيين اندازه نمونه و توان آزمون در حالت مقايسه ميانگين هاي دو گروه-مطالعات كارآزمايي باليني ، پنجمين كنفرانس آمار بين المللي آمار ايران- دانشگاه صنعتي اصفهان شهريور 1375.
2- استفاده از عناصر قطر اصلي ماتريس تصوير و باقيمانده هاي رگرسيوني جهت شناسايي داده هاي پرت افتاده ، همايش نقش و جايگاه رياضيات در علوم انساني و پزشكي، اسفند 1379.
3- آينده نگاري بخش كشاورزي ايران با استفاده از تجارب آينده نگاري كشورها، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي، تابستان 1387.
4- آينده پژوهي بخش كشاورزي از مباني تا رويكردها، مؤسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصادكشاورزي، پائيز 1387.
5- كلان روندها-بحران جهاني2008-اقتصادايران ، همايش ايران آينده ، ديماه 1388.
ط- سابقه عضويت در انجمن ها و كميته ها :
1- عضو پيوسته انجمن آمار ايران 79-94.
2- عضو كميته توسعه روستايي تدوين برنامه چهارم توسعه ملي – بخش كشاورزي و منابع طبيعي 84-81.
3- عضو كميته آمار و فناوري اطلاعات برنامه پنجم توسعه ملي – بخش كشاورزي و منابع طبيعي 87
4-عضو انجمن آينده نگري ايران ، 85-94.
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
108
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal