آرزو باقرزاده
مشخصات و سوابق تجربي ، علمي ، تحقيقي و آموزشي
نام : آرزو
نام خانوادگي : باقرزاده
آدرس پستي : ايران تهران خيابان كريمخان زند خيابان شهيد عضدي ( آبان جنوبي‌)‌- خيابان رودسر پلاك5 جديد( 9 قديم) مؤسسة پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي‌، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
تلفن : 42916304
فاكس : 88896660
پست الكترونيك : azar_1810@yahoo.com
تحصيلات
1. كارشناسي ارشد ، ‌اقتصادكشاورزي، گروه‌اقتصاد كشاورزي، دانشكده‌كشاورزي،دانشگاه تربيت مدرس1383 -1380
2. كارشناسي، اقتصادكشاورزي، گروه‌اقتصادكشاورزي،دانشكده‌كشاورزي،دانشگاه‌تبريز، 1379-1375
مشاغل
1.پژوهشگر ، گروه پژوهشي اقتصاد منابع و توليد،موسسه‌پژوهش‌هاي‌برنامه‌ريزي‌واقتصاد‌كشاورزي ، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي از 1382
حوزه‌هاي تخصصي
1. مباحث مربوط به اقتصاد توليد كشاورزي
2. انرژهاي فسيلي در بخش كشاورزي
3. انرژي‌هاي نو در بخش كشاورزي
4. يارانه حاملهاي انرژي
5. تجزيه‌ و تحليل قيمت حاملهاي انرژي در كشاورزي
6. كشاورزي ارگانيك
7. گلخانه
8. مباحث مرتبط با اقتصاد آب
9. تهيه و ارزيابي اقتصادي طرحها و پروژه‌هاي كشاورزي
10. مباحث اقتصاد مقاومتي
مهارتها
الف – زبان انگليسي : صحبت كردن و ترجمه و خواندن درحد متوسط
ب – كامپيوتر :
1. MS EXCEL
2. MS WORDS
3. MS PowerPoint
4. Ms Project
5. Lido, Lingo, Gino
6. Internet Seraches
عضويت در انجمنها ، مجامع و كميته‌ها
1. عضو و نماينده وزارت جهادكشاورزي در برنامه پنجم انرژي در وزارت نيرو
2. عضو و نماينده كميتة ارگانيك
3. عضو و نماينده كميتة گلخانه
4. عضو و نماينده كميته هدفمند كردن يارانه‌ها
5. عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران
6. عضو انجمن اقتصاد كشاورزي ايران
داور
داور ناظر طرحهاي تحقيقاتي:
آب
گلخانه
انرژي
انتشارات
الف – پايان نامه
1. باقرازده ، آرزو .1383 . “بررسي امكان سنجي اقتصادي جانشيني محصولات زراعي اصلي به جاي مصرف گندم در جبره غذايي انسان: كاربرد مدل برنامه ريزي خطي ايستا ”. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. گروه‌اقتصادكشاورزي‌،‌دانشكده‌كشاورزي‌، دانشگاه‌تربيت مدرس
ب – مقالات منتشر شده
1. باقرزاده، آرزو . 1384 . "محاسبه هزينه تمام شده توليد برق از منابع مختلف با در نظر گرفتن ملاحظات زيستي". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي سال دوم شماره 7 زمستان 1384.
2. بخشي، علي . باقرزاده، آرزو 1383. "گزارش اقتصاد منابع آب". موسسه‌پژوهش‌هاي‌برنامه‌ريزي‌واقتصاد‌كشاورزي
3. مرسلي، ادريس. باقرزاده آرزو. 1386. "مجموعه قوانين آب در بخش كشاورزي". موسسه‌پژوهش‌هاي‌برنامه‌ريزي‌واقتصاد‌كشاورزي
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها
2. باقرزاده، آرزو . 1388 . "برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران". ارائه شده به صورت سخنراني درهفتمين همايش ملي انرژي ايران، دي ماه، تهران-ايران.
3. باقرزاده، آرزو . 1388 . " آب در كشاورزي ايران، مسائل، مشكلات و راهكارهاي اجرايي". ارائه شده به صورت سخنراني اولينكنفرانس بين المللي بحران آب، آبان ماه، تبريز-ايران.
4. باقرزاده، آرزو . 1387 . " بررسي جايگاه آب در كشاورزي ايران و قيمت گذاري آن ". ارائه شده به صورت سخنراني سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران ، مهر ماه، تبريز-ايران.
5. باقرزاده، آرزو . 1388 . " بررسي كششهاي قيمتي و درآمدي انرژي در بخش كشاورزي ". ارائه شده به صورت پوستر هفتمين كنفرانس اقتصادكشاورزي ايران ، بهمن ماه، كرج-ايران.
6. باقرزاده، آرزو . 1386 . " انرژي مزرعه­اي؛ بستري براي توسعه پايدار كشاورزي ". ارائه شده به صورت پوستر همايش توسعه پايدار وزارت جهادكشاورزي، بهمن ماه، كرج-ايران.
7. باقرزاده، آرزو . 1386 . " انرژي­هاي پاك؛ رهيافت زيست محيطي براي توسعه پايدار روستايي". ارائه شده به صورت سخنراني در همايش محيط زيست و توسعه پايدار روستا ، اسفند ماه، تهران-ايران.
8. باقرزاده، آرزو . 1386 . " انرژي‌هاي پاك و ضرورت توسعه آن از ديدگاه اقتصادي". ارائه شده به صورت پوستر در همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، اسفند ماه، تهران-ايران.
9. اميرتيموري، س و باقرزاده ، آ. 1393. " بررسي و تحليل عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران" ارائه شده بصورت پوستر در نهمين كنفرانس دوسالانه اقتصادكشاورزي، ارديبهشت ماه، تهران- ايران.
10.باقرزاده، آ و اردستاني، م. 1391. " كشاورزي ارگانيك راهكاري براي رسيدن به توسعه پايدار" ارائه شده بصورت پوستر در همايش ملي محيط زيست و توليدات گياهي، اردبيل- ايران.
11. باقرزاده، آ و اردستاني، م. 1391. " كاربرد انرژي‌هاي جايگزين در بخش كشاورزي ايران با هدف دستيابي به توسعه پايدار روستايي "ارائه شده بصورت پوستر در مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان - ايران.
12.اميرتيموري، س و باقرزاده، آرزو . 1393 . " پيش بيني مصرف برق و گازوئيل در بخش كشاورزي ايران طي برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه (1399-1392)". ارائه شده به صورت پوستر دردهمين همايش ملي انرژي ايران، شهريور ماه، تهران-ايران.
ث – گزارشات تحقيقاتي، پژوهشي و تحليلي
1. باقرزاده، آرزو .1387. “طرح تحقيقاتي برآورد تابع تقاضاي انرژي در بخش كشاورزي ايران” . موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
2. باقرزاده، آرزو .1386. “طرح تحقيقاتي پيش‌نويس سياستها و راهكارها، جهت چگونگي اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
3. باقرزاده، آرزو .1386. “كشاورزي زيستي” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
4. باقرزاده، آرزو .1386. “دلايلتوجيهي درخصوص جمع‌آوري داده‌هاي مصرف انرژي در بخش كشاورزي” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
5. باقرزاده، آرزو .1386. “اثرات آزادسازي حاملهاي انرژي (گازوئيل و نفت سفيد) بر بخش كشاورزي و روستايي” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
6. باقرزاده، آرزو .1386. “تحليل اقتصادي از فرآيند ايجاد، توسعه و چشم‌اندازهاي كشت گلخانه‌اي در ايران” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
7. باقرزاده، آرزو .1386. “سيماي انرژي در بخش كشاورزي” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
8. باقرزاده، آرزو .1386. “ارزيابي رهيافت توليد انرژي با هدف دستيابي به توسعه پايدار روستايي در ايران” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
9. مرسلي،ا. باقرزاده، آ و شاهمرادي، م .1391. “بررسي قوانين قيمت آب در بخش كشاورزي” .موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
10.باقرزاده، آ و اردستاني، م. 1390. " ارزيابي سياستهاي انرژي در كشور تركيه: وضعيت فعلي و برخي مفاهيم" موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
چ – سخنرانيها
ارائه سخنراني تحت عنوان "انرژي مزرعه­اي" در موسسه‌پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
23
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal