محمود عبدالله زاده

مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي

نام : محمود
نام خانوادگي : عبداله زاده
تلفن : 42916361
پست الكترونيك : abdolah_m@yahoo.com
تحصيلات: كارشناس ارشد رشته سنجش از دور و GIS
مشاغل: كارشناس
حوزه‌هاي تخصصي : رشته سنجش از دور و GIS
مهارتها : رشته سنجش از دور و GIS
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:شوراي كاربران GIS
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
انتشارات :
الف – پايان نامه : ارزيابي و توانمندي هاي سنجش از دور و GIS در مكانيابي بنادر صيادي مطالعه موري بندر كياشهر در سال 79-78
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
رديف
عنوان مقاله
نام مجمع/
كنگره/ همايش
محل برگزاري
تاريخ برگزاري
مجري / همكار
امتياز كارگروه ارزيابي
1
تهيه نقشه پوشش اراضي كشور با استفاده از سري زماني تصاوير modis
(ارائه شده همايش ملي ژئو ماتيك)
85
2/85
همكار
2
تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در شهرستان بروجن با استفاده از سري زماني تصاويرIRS P6 در سال 1386
ارائه شده همايش ملي ژئو ماتيك)
87
2/87
مجري
3
نقش كاداستر زراعي و بانك اطلاعاتي آن در آمايش سرزمين و توسعه روستايي
همايش ملي توسعه پايدار روستايي
89
6/89
همكار
4
ارزيابي مدل هاي مكانيابي پايگاههاي امدادي در شهر تهران بر اساس تعداد ،شعاع عملكرد و شيف كاري آنها
ارائه شده همايش ملي ژئو ماتيك)
91
2/91
مجري
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي:
ج– تحقيقات:
رديف
عنوان گزارش
كد طرح
سمت در طرح
شماره فروست
امتياز كارگروه ارزيابي
سال شروع
سال خاتمه
1
بررسي توانائي و دقت تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك بالا و عكسهاي هوائي رقومي به منظور تعيين محدوده هاي مزارع و صرفه جوئي در هزينه و زمان به عنوان جايگزيني براي نقشه هاي كاداستر
1/88
12/88
مجري
گزارش موجود است
2
امكانيابي تفكيك محصول با استفاده از روشهاي سنجش از دور به منظوراستفاده در ارزيابي و برآورد خسارت و تعيين بيمه محصولات كشاورزي
86
87
مجري
گزارش موجود است
3
83
84
مجري
شماره نامه 1208/5/84
4
مطالعه و تحليل كارايي پروژهMODIS و ديگر تصاوير ماهواره اي در جهت تناسب با نياز برنامه ريزي كشاورزي ايران
92
93
مجري
61-1-1393
5
ارزيابي پروژه ه تهيه پوشش اراضي با تصاويرMODIS در سال 86-85
84
85
مجري
6
سنجش از دور و كاربرد آن در برنامه‌ريزي توسعه كشاورزي
84
85
مجري
ارسال با شناره نامه
467/5/85 تاريخ 29/5/85
8
82
83
مجري
9
مطالعه و تحليل كارايي پروژهMODIS و ديگر تصاوير ماهواره اي در جهت تناسب با نياز برنامه ريزي كشاورزي ايران
1/85
8/85
مجري
ارسال با شناره نامه
1324/‏5‏/‏‏85
21/08/85
10
تهيه نقشه پوشش اراضي با تصاوير MOdis در سال 84-83
83
84
همكار
1387
11
تهيه نقشه پوشش اراضي با تصاوير MOdis در سال 83-82
82
83
همكار
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
مجري
88
بررسي توانائي و دقت تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك بالا و عكسهاي هوائي رقومي به منظور تعيين محدوده هاي مزارع و صرفه جوئي در هزينه و زمان به عنوان جايگزيني براي نقشه هاي كاداستر
1-
مجري
86
امكانيابي تفكيك محصول با استفاده از روشهاي سنجش از دور به منظوراستفاده در ارزيابي و برآورد خسارت و تعيين بيمه محصولات كشاورزي
2-
مجري
84
سنجش از دور و كاربرد آن در برنامه‌ريزي توسعه كشاورزي
3-
مجري
85
مطالعه و تحليل كارايي پروژه MODIS و ديگر تصاوير ماهواره اي در جهت تناسب با نياز برنامه ريزي كشاورزي ايران
4-
مجري
84
مطالعه و تحليل كارايي پروژه MODIS و ديگر تصاوير ماهواره اي در جهت تناسب با نياز برنامه ريزي كشاورزي ايران
5-
سوابق تدريس و آموزشي
آموزش كارشناسان گروه با مباني سنجش از دور و كاربرد تصاوير ماهواره اي در كشاورزي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
15
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal