محمدرضا بخشی

مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي

نام : محمدرضا
نام خانوادگي : بخشي
تلفن : 42916385- 09127160511
پست الكترونيك : Brm. mreza@yahoo.com
تحصيلات: فوق ليسانس
مشاغل: دفتر پژوهشهاي وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان سنجش آموزش كشور (موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي)
حوزه‌هاي تخصصي : برنامه ريزي توسعه روستايي
مهارتها :
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
انتشارات :
الف – پايان نامه :
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
مقالات علمي – پژوهشي چاپ شده در نشريات علمي معتبر
رديف
عنوان مقاله
نام نشريه / بولتن
تاريخ چاپ
نمايه شده در
نويسنده / همكار
1
عوامل موثر بر بهره‌وري گندمكاران استان تهران
پژوهشهاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس
تابستان 1386
ISC
همكار
2
تحليلي بر آينده‌نگاري علم و فناوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مطالعه تطبيقي ژاپن و چين)
اطلاع‌رساني آستان قدس رضوي
تابستان 87
ISC
نويسنده
3
ترازيابي جايگاه ج.ا. ايران در منطقه آسياي جنوب غربي براساس شاخص‌هاي تبيين‌گر آسيب‌پذيري و امنيت غذايي
اقتصاد كشاورزي و توسعه – موسسه پژوهشها ....
پاييز 87
ISC
نويسنده
4
روش‌هاي حمايت از جامعه روستايي به وسيله موافقت‌ نامه‌هاي كشاورزي در سازمان جهاني تجارت و ارائه رهنمودهايي براي ايران
پژوهشهاي روستايي - دانشگاه تهران
پاييز 89
ISC
نويسنده
5
و.ضعيت امنيت غذايي كشورهاي عضو مركز توسعه يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه: كاربرد رهيافت تلفيقي PROMETHEE و AHP
اقتصاد كشاورزي و توسعه – موسسه پژوهشها ....
بهار 90
ISC
نويسنده
6
ارزيابي وضعيت نوآوري در منطقه جنوب غرب آسيا و تعيين جايگاه ايران : كاربرد روش تصميم گيري پرومته
سياست علم و فناوري
بهار 90
ISC
نويسنده
7
تعيين مكان بهينه انباشت پسماند روستاي فيل‌آباد فارسان با استفاده از رهيافت تلفيقي: پرموتاسيون و بولين
مسكن و محيط روستا – بنياد مسكن
تابستان 91
ISC
همكار
رديف
عنوان مقاله
نام نشريه / بولتن
تاريخ چاپ
نويسنده / همكار
1
آينده‌نگاري تكنولوژي
تديبر – شماره 182
چاپ 1386
نويسنده
2
آينده‌نگاري رويكردي نو در سياست‌گذاري فناوري با تاكيد بر تجربه ژاپن در حوزه كشاورزي
دوماهنامه جهاد
پذيرش
1386
نويسنده
3
پتانسيل‌ها و تنگناهاي نظام‌هاي بهره‌برداري استان چهارمحال و بختياري جهت استفاده بهينه از آب
دوماهنامه جهاد
چاپ 1387
نويسنده
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
رديف
عنوان مقاله
نام مجمع/
كنگره/ همايش
محل برگزاري
تاريخ برگزاري
مجري / همكار
1
ارزيابي پتانسل‌هاي بخش كشاورزي با تاكيد بر صنايع تبديلي و تكميلي.
سازمان جوانان خانه كشاورز
دانشگاه تربيت مدرس
بهمن 84
مجري
2
مهاجرت روستاييان؛ علل و روندها
سازمان جوانان خانه كشاورز
دانشگاه تربيت مدرس
بهمن 84
مجري
3
تحليلي بر جايگاه جامعه روستايي در سند چشم‌انداز ملي
دومين همايش ملي توسعه روستايي
تهران
ديماه 86
مجري
4
روش‌شناسي آينده‌نگاري و آينده‌پژوهي
ايران 1400
تهران
آذر 86
مجري
5
مطالعه سياستهاي مبتني بر عدالت محوري و پايداري توسعه مناطق روستايي ايران
همايش ملي توسعه پايدار روستايي
بجنورد
شهريور 89
همكار
رديف
عنوان مقاله
نام مجمع/
كنگره/ همايش
محل برگزاري
تاريخ برگزاري
مجري / همكار
1
توسعه روستايي در ايران
مطالعات روستايي
دانشگاه تهران
1385
مجري
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي:
رديف
عنوان گزارش پژوهشي
كد طرح
سمت در طرح
سال شروع
سال خاتمه
1
طراحي سيستم برنامه‌ريزي نيروي انساني شناورهاي صيادي
1381
1382
همكار
2
مطالعه سيستم تحقيق امور دام كشور
1381
1383
همكار
3
بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار استان تهران
1381
1383
همكار
4
ارزيابي پيامدهاي فرصت‌هاي مطالعاتي و بررسي عوامل مؤثر بر آن
1382
1384
همكار
5
مطالعه مشكلات كارگاههاي روستايي استان اردبيل
1384
---
همكار
6
مطالعات پايه طرح گردشگري قره‌سو (كلات خراسان)
1384
همكار
7
مطالعه تطبيقي حمايت‌هاي داخلي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از بخش كشاورزي
1384
1384
مجري
8
درآمدي بر آينده‌پژوهي در بخش كشاورزي و بررسي تجارب
1385
1386
همكار
9
مطالعه نظام‌هاي بهره‌برداري استان چهارمحال و بختياري
1386
1387
مجري
10
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در برنامه‌ريزي و توسعه كشاورزي و روستايي
1388
1389
همكار
11
مطالعه سياستهاي مبتني بر عدالت و پايداري توسعه مناطق روستايي
1390
1391
همكار
12
بررسي تنوع توليد در بخش كشاورزي با تاكيد بر تجارب بين‌المللي
1391
1392
همكار
13
گزارش نظام‌هاي بهره‌برداري شهرستان خدابنده - به منظور كمك به شناخت وضع موجود و كمك به تصميم‌گيري در تخصيص اعتبارات توسعه كشاورزي
1388
1388
مجري
گزارش مطالعات پايه شهرستان برداسكن و كاشمر
1388
1388
مجري
14
تهيه گزارش «تجربيات موفق جمهوري اسلامي ايران در زمينه نهادسازي در بخش كشاورزي ايران» - انتقال تجارب ايران به فائو (3111)
1388
1388
همكاري
15
همكاري در تهيه گزارش 30 ساله فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توسعه روستايي - جهت انتقال تجارب به آفريقاي جنوبي
1388
1388
همكاري
16
همكاري در تدوين گزارش «نقش جوانان در توسعه» به منظور ارائه به مجامع بين‌المللي – انتقال تجارب ايران به سيرداپ
1391
1391
همكاري
17
عملكرد هشت ساله بخش كشاورزي و روستايي
1391
1391
همكاري
18
همكاري در تدوين پيش نويس آيين نامه كشت فراسرزميني - تقاضاي وزير جهادكشاورزي و به تبع آن مدير گروه وقت
1392
1392
همكاري
19
تهيه بانك اطلاعاتي زراعي و باغي واحدهاي هيدرولوژي استان سيستان و بلوچستان و استان كهگيلويه - به منظور تدوين برنامه 1404 (سند برنامه توسعه)
1390
1392
همكاري
20
همكاري در تهيه گزارش «قوانين سرمايه‌گذاري و تجارت و مسائل قانوني كشت فراسرزميني در كشورهاي گرجستان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه، بلاروس»
1392
همكاري
21
الويت‌بندي دهستان‌هاي كشور - تكليف قانوني ماده 194
1392
1393
مجري
22
تدوين نظام ملي شاخص‌هاي توسعه در بخش كشاورزي و روستايي – تقاضاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
1393
1393
مجري
23
آسيب شناسي كشاورزي از منظر برنامه ريزي و سياستگذاري
1393
ج– تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
1-
2-
3-
4-
سوابق تدريس و آموزشي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
21
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal