گزارش عملكرد يكساله دولت نهم درزير بخش باغباني؛امسال بين 21 تا 26 درصد ازمجموع اعتبارات مكانيزاسيون به مكانيزاسيون باغات اختصاص يافت
1385/07/11

گزارش

عملكرد يكساله دولت نهم درزير بخش باغباني؛

امسال بين 21 تا 26 درصد ازمجموع اعتبارات مكانيزاسيون به مكانيزاسيون باغات اختصاص يافت

امسال 93 هزار هكتار ازباغات در جه 2و 3 اصلاح مي شود

 خبرگزاري موج - امسال 30 ميليون اصل نهال توليدي كشور با برچسب ومشخصات توليد به عرصه كشت وارد مي شود.

 

به گزارش خبرنگار موج،در سال 84 حدود 15 ميليون تن انواع محصولات باغي از سطحي معادل 2 ميليون و300 هزارهكتار اراضي باغي توليد شده كه ميزان يك ميليارد و 156 ميليون دلار از اين محصولات به خارج از كشور صادر شده است كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن حدود 22 درصد رشد داشته است.

براساس اين گزارش، در سال جاري سطح زير كشت محصولات باغي 2 ميليون و600 هزار هكتار است و پيش بيني مي شود حدود 15 ميليون و800 هزارتن محصول توليد شود.

طبق اين گزارش،امسال 30 ميليون اصل نهال توليدي كشور با برچسب ومشخصات توليد به عرصه كشت وارد مي شود.همچنين

با اجراي طرح اصلاح و نوسازي باغات و توسعه سطح زير كشت محصولات گلخانه اي در سال جاري 93 هزارهكتار از باغات درجه 2 و3 اصلاح و نوسازي و در 783 هكتار از اراضي توسعه كشت گلخانه اي انجام مي شود.

شايان ذكراست، طي برنامه چهارم بايد يك ميليون و200 هزار هكتارازاراضي باغي بازسازي و نوسازي شود وسطح زيركشت محصولات گلخانه اي هم اكنون 6 هزار و 500 هكتار است.

اين گزارش حاكيست؛براساس طرح توسعه مجتمع هاي توليدي طي برنامه چهارم توسعه 38هزارو 140 هكتار از اراضي براي ايجاد 600 مجتمع توليدات گلخانه اي، مجتمع هاي دامپروري و نواحي صنعتي روستايي با اشتغالزائي 315 هزارو 496 نفر اختصاص مي يابد.

اين گزارش مي افزايد؛سطح زير كشت محصول زيتون در سال 84،به ميزان 95هزارو 45 هكتار ميباشد و براساس برنامه سال 85 حدود 40 هزار هكتار اراضي به منظورتوسعه باغات زيتون اختصاص مي يابد كه در صورت تحقق اين امر سطح زير كشت باغات زيتون تا پايان سال جاري به 135هزار و 45 هكتار مي رسد.

در اين گزارش آمده است؛سطح زير كشت نخلستان هاي كشور در سال 84، 238 هزارو 866 هكتار است كه از اين ميزان 199 هزارو 75 آن نخليات بارور و معادل 39هزارو 791 هكتار به نخليات غيربارور اختصاص دارد.

خاطرنشان مي شود،ميزان توليد خرما در سال گذشته معادل 996 هزارو 772 تن با عملكرد حدود 5هزارو7 كيلوگرم در هكتار مي باشد و با توجه به اجراي طرح اصلاح،احياء و توسعه باغات خرما، پيش بيني مي شود سطح زير كشت نخلستان هاي كشوردر سال جاري به 242 هزارو 296 هكتار و ميزان توليد خرما به يك ميليون و 77 هزارو 900 تن افزايش يابد.

اين گزارش حاكيست؛ در خصوص مكانيزاسيون باغات،حدود 3 درصد از كل اعتبارات مكانيزاسيون،صرف عمل مكانيزاسيون باغات مي شده و از اواخر سال گذشته براي جبران عقب ماندگي ها،مكانيزاسيون در باغات مورد توجه قرار گرفته و پيش بيني شده است سهم اعتبارات مكانيزاسيون باغات بين 21 تا 26 درصد از مجموع اعتبارات مكانيزاسيون در سال 85 باشد.

طبق اين گزارش،به منظور ايجاد فضاي رقابت سالم در تهيه و عرضه نهال هاي كشاورزي با توجه به اين كه نهال سالم و استاندارد يكي از اركان محوري فعاليتهاي باغباني مي باشد،اين حوزه درصدد ساماندهي نهالستانهاي كشور،شناسايي توليدكنندگان متعهد به توليد وعرضه نهال سالم مي باشد،بطوريكه با هماهنگي موسسه تحقيقات ثبت گواهي نهال و بذر و همكاري سازمان جهاد كشاورزي استانها، موفق به شناسنامه دار كردن 5 ميليون اصله نهال گرديده است و پيش بيني مي شود در سال جاري 30 ميليون اصله نهال،شناسنامه دار گردد كه اين امر تحولي چشمگير در توليد محصولات باغي ايجاد خواهد كرد.

اين گزارش مي افزايد؛ در سال 83 جمعا 17 نوع از محصولات باغي تحت پوشش بيمه قرار داشته است و مجموع سطح باغات بيمه شده 313 هزارو 507 هكتار بوده است،در حاليكه در سال 84، 25 نوع از محصولات باغي تحت پوشش بيمه قرار گرفته است كه به گزارش صندوق بيمه با افزايش 8 نوع محصول سطوح باغات بيمه شده به 360 هزارهكتار رسيده است.

به گزارش خبرنگار موج،با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني بر اختصاص 300 ميليارد ريال تسهيلات جهت خريد و ذخيره سازي ميوه، سال گذشته ميزان كل ذخيره سازي مركبات و سيب به ترتيب 23 هزارو 831 تن و 26هزارو 845 تن بوده است كه سهم تشكل هاي توليدي و توزيعي از اين ذخيره سازي در مورد مركبات 12 هزار و 331 تن وسيب 6هزارو 190 تن بوده است،ضمن اين كه سازمان تعاون روستايي نيز 7هزارو 500 تن مركبات و 17 هزارو 130 تن سيب و سازمان ميادين ميوه و تره بار 2هزارتن مركبات و 3هزارو 525 تن سيب ذخيره سازي كردند.

بر اساس اين گزارش، ميزان صادرات محصولات باغي كشوردر سال 83، 412/573 هزارتن و در سال 84 با رشد 4/14 درصدي به ميزان 017/656 هزار تن بوده است.همچنين ارزش صادرات محصولات باغي كشور در سال 83،7/833963 هزار دلار و درسال 84 با رشد 4/55 درصدي به ميزان 8/1296003 هزار دلار بوده است.

گفتني است ،پيش بيني ميزان صادرات در سال 83، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه كشور،6/775 هزار تن بوده است كه با توجه به آمار ذكر شده،58/84 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است كه اين ميزان در سال 84، 1167 ميليون دلار بوده كه 05/111 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است.

اين گزارش حاكيست، مساحت گلخانه هاي كشور از 2هزارو 517 هكتار در سال 83، به 2هزار و 434 هكتار در سال 84 رسيده كه كاهش رشدي معادل 3/3 درصد داشته است.همچنين ميزان توليد گلهاي شاخه بريده از يك هزارو 486 ميليون شاخه در سال 83 به يك هزارو 222

ميليون شاخه در سال 84، رسيده كه كاهش رشدي معادل 7/17 درصد داشته است.

طبق اين گزارش، ميزان توليد گياهان آپارتماني نيزاز 9/37 ميليون گلدان در سال 83 به

1/36 ميليون گلدان در سال 84رسيده است كه كاهش رشدي معادل 7/4 درصد داشته است،ضمن آن كه ميزان توليد درخت و درختچه هاي زينتي نيز با رشد 9/14 درصدي از 9/120ميليون اصله در سال 83، به 9/138 ميليون اصله در سال 84 رسيده است.

امسال 93 هزار هكتار ازباغات در جه 2و 3 اصلاح مي شود

 

 

خبرگزاري موج - امسال 30 ميليون اصل نهال توليدي كشور با برچسب ومشخصات توليد به عرصه كشت وارد مي شود.

 

به گزارش خبرنگار موج،در سال 84 حدود 15 ميليون تن انواع محصولات باغي از سطحي معادل 2 ميليون و300 هزارهكتار اراضي باغي توليد شده كه ميزان يك ميليارد و 156 ميليون دلار از اين محصولات به خارج از كشور صادر شده است كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن حدود 22 درصد رشد داشته است.

براساس اين گزارش، در سال جاري سطح زير كشت محصولات باغي 2 ميليون و600 هزار هكتار است و پيش بيني مي شود حدود 15 ميليون و800 هزارتن محصول توليد شود.

طبق اين گزارش،امسال 30 ميليون اصل نهال توليدي كشور با برچسب ومشخصات توليد به عرصه كشت وارد مي شود.همچنين

با اجراي طرح اصلاح و نوسازي باغات و توسعه سطح زير كشت محصولات گلخانه اي در سال جاري 93 هزارهكتار از باغات درجه 2 و3 اصلاح و نوسازي و در 783 هكتار از اراضي توسعه كشت گلخانه اي انجام مي شود.

شايان ذكراست، طي برنامه چهارم بايد يك ميليون و200 هزار هكتارازاراضي باغي بازسازي و نوسازي شود وسطح زيركشت محصولات گلخانه اي هم اكنون 6 هزار و 500 هكتار است.

اين گزارش حاكيست؛براساس طرح توسعه مجتمع هاي توليدي طي برنامه چهارم توسعه 38هزارو 140 هكتار از اراضي براي ايجاد 600 مجتمع توليدات گلخانه اي، مجتمع هاي دامپروري و نواحي صنعتي روستايي با اشتغالزائي 315 هزارو 496 نفر اختصاص مي يابد.

اين گزارش مي افزايد؛سطح زير كشت محصول زيتون در سال 84،به ميزان 95هزارو 45 هكتار ميباشد و براساس برنامه سال 85 حدود 40 هزار هكتار اراضي به منظورتوسعه باغات زيتون اختصاص مي يابد كه در صورت تحقق اين امر سطح زير كشت باغات زيتون تا پايان سال جاري به 135هزار و 45 هكتار مي رسد.

در اين گزارش آمده است؛سطح زير كشت نخلستان هاي كشور در سال 84، 238 هزارو 866 هكتار است كه از اين ميزان 199 هزارو 75 آن نخليات بارور و معادل 39هزارو 791 هكتار به نخليات غيربارور اختصاص دارد.

خاطرنشان مي شود،ميزان توليد خرما در سال گذشته معادل 996 هزارو 772 تن با عملكرد حدود 5هزارو7 كيلوگرم در هكتار مي باشد و با توجه به اجراي طرح اصلاح،احياء و توسعه باغات خرما، پيش بيني مي شود سطح زير كشت نخلستان هاي كشوردر سال جاري به 242 هزارو 296 هكتار و ميزان توليد خرما به يك ميليون و 77 هزارو 900 تن افزايش يابد.

اين گزارش حاكيست؛ در خصوص مكانيزاسيون باغات،حدود 3 درصد از كل اعتبارات مكانيزاسيون،صرف عمل مكانيزاسيون باغات مي شده و از اواخر سال گذشته براي جبران عقب ماندگي ها،مكانيزاسيون در باغات مورد توجه قرار گرفته و پيش بيني شده است سهم اعتبارات مكانيزاسيون باغات بين 21 تا 26 درصد از مجموع اعتبارات مكانيزاسيون در سال 85 باشد.

طبق اين گزارش،به منظور ايجاد فضاي رقابت سالم در تهيه و عرضه نهال هاي كشاورزي با توجه به اين كه نهال سالم و استاندارد يكي از اركان محوري فعاليتهاي باغباني مي باشد،اين حوزه درصدد ساماندهي نهالستانهاي كشور،شناسايي توليدكنندگان متعهد به توليد وعرضه نهال سالم مي باشد،بطوريكه با هماهنگي موسسه تحقيقات ثبت گواهي نهال و بذر و همكاري سازمان جهاد كشاورزي استانها، موفق به شناسنامه دار كردن 5 ميليون اصله نهال گرديده است و پيش بيني مي شود در سال جاري 30 ميليون اصله نهال،شناسنامه دار گردد كه اين امر تحولي چشمگير در توليد محصولات باغي ايجاد خواهد كرد.

اين گزارش مي افزايد؛ در سال 83 جمعا 17 نوع از محصولات باغي تحت پوشش بيمه قرار داشته است و مجموع سطح باغات بيمه شده 313 هزارو 507 هكتار بوده است،در حاليكه در سال 84، 25 نوع از محصولات باغي تحت پوشش بيمه قرار گرفته است كه به گزارش صندوق بيمه با افزايش 8 نوع محصول سطوح باغات بيمه شده به 360 هزارهكتار رسيده است.

به گزارش خبرنگار موج،با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني بر اختصاص 300 ميليارد ريال تسهيلات جهت خريد و ذخيره سازي ميوه، سال گذشته ميزان كل ذخيره سازي مركبات و سيب به ترتيب 23 هزارو 831 تن و 26هزارو 845 تن بوده است كه سهم تشكل هاي توليدي و توزيعي از اين ذخيره سازي در مورد مركبات 12 هزار و 331 تن وسيب 6هزارو 190 تن بوده است،ضمن اين كه سازمان تعاون روستايي نيز 7هزارو 500 تن مركبات و 17 هزارو 130 تن سيب و سازمان ميادين ميوه و تره بار 2هزارتن مركبات و 3هزارو 525 تن سيب ذخيره سازي كردند.

بر اساس اين گزارش، ميزان صادرات محصولات باغي كشوردر سال 83، 412/573 هزارتن و در سال 84 با رشد 4/14 درصدي به ميزان 017/656 هزار تن بوده است.همچنين ارزش صادرات محصولات باغي كشور در سال 83،7/833963 هزار دلار و درسال 84 با رشد 4/55 درصدي به ميزان 8/1296003 هزار دلار بوده است.

گفتني است ،پيش بيني ميزان صادرات در سال 83، طبق اهداف برنامه چهارم توسعه كشور،6/775 هزار تن بوده است كه با توجه به آمار ذكر شده،58/84 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است كه اين ميزان در سال 84، 1167 ميليون دلار بوده كه 05/111 درصد از اهداف برنامه تحقق يافته است.

اين گزارش حاكيست، مساحت گلخانه هاي كشور از 2هزارو 517 هكتار در سال 83، به 2هزار و 434 هكتار در سال 84 رسيده كه كاهش رشدي معادل 3/3 درصد داشته است.همچنين ميزان توليد گلهاي شاخه بريده از يك هزارو 486 ميليون شاخه در سال 83 به يك هزارو 222

ميليون شاخه در سال 84، رسيده كه كاهش رشدي معادل 7/17 درصد داشته است.

طبق اين گزارش، ميزان توليد گياهان آپارتماني نيزاز 9/37 ميليون گلدان در سال 83 به

1/36 ميليون گلدان در سال 84رسيده است كه كاهش رشدي معادل 7/4 درصد داشته است،ضمن آن كه ميزان توليد درخت و درختچه هاي زينتي نيز با رشد 9/14 درصدي از 9/120ميليون اصله در سال 83، به 9/138 ميليون اصله در سال 84 رسيده است.

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal