قیمت جدید خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی 88ـ 1387ابلاغ شد
1387/07/29

معاون اول رئيس جمهوري قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي براي سال زراعي 1388ـ 1387 را ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغيه پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري به وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت بازرگاني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور آمده است: اين مصوبه براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در خصوص تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387 اتخاذ شده‌است، اجرا ابلاغ مي‌شود.

1ـ قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1388ـ1387 بـه ‌شرح جدول پيوست كه تأييـد شده به مـهر « دفتر هيئـت دولـت» اسـت، تعيين مي‌شود.

2ـ به ازاي هر درصد شكستگي بيش از ده درصد (10%) براي برنجهاي آمل (2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ريال و براي برنجهاي سپيدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ريال از نرخهاي مصوب كسر و به ميزان شكستگي كمتر از ده درصد (10%) براي برنجهاي آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپيدرود مبلغ هشتاد و هفت (87) ريال و براي برنجهاي خزر و ساحل، مبلغ نود و شش(96) ريال به نرخهاي مصوب اضافه مي‌شود و حداكثر شكستگي قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شكستگي قابل قبول براي پرداخت جايزه، هفت و نيم درصد (5/7%) است.

3ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد سازمانهاي مسئول خريد، محدوده زماني خريد، تأمين‌كننده تنخواه، چگونگي ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنياز، تعيين هزينه‌هاي تبعي و محل تأمين زيان احتمالي خريد تضميني موضوع اين تصميم‌نامه، تصميمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجراي آن به طور مستمر نظارت خواهدكرد.

4ـ ميزان افت سن گندم و جدول قيمت دانه‌هاي روغني برحسب افت و رطوبت با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزارت بازرگاني و وزارت جهادكشاورزي تعيين مي‌شود.

5 ـ قيمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قيمت مصوب با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بازرگاني (سازمان‌حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان) و با عضويت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

 

6 ـ در قبال تحويل هر تن چغندرقند، بيست (20) كيلوگرم تفاله به نرخ هركيلوگرم بيست (20) ريال و دو (2) كيلوگرم قند به نرخ هر كيلوگرم پانصد (500) ريال به عنوان جايزه تحويل مي‌شود.

7ـ جدول خريد تضميني گندم و گندم دوروم برحسب افت مفيد و غيرمفيد براي سال زراعي 1388ـ1387 براساس محاسبات و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تفاهم وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.

قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي (زراعي) براي سال زراعي 1388ـ1387

رديف:1

نام محصول: گندم

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 3050

شرايط محصول:  با 4% افت مفيد و 2% افت غير مفيد

رديف:2

نام محصول:گندم دوروم

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 3200

شرايط محصول:  با 4% افت مفيد و 2% افت غير مفيد

رديف:3

نام محصول: جو

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 2700

شرايط محصول:  با مشخصات و شرايط خريد سال زراعي قبل

رديف:4

نام محصول: ذرت دانه‌اي

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 2760

شرايط محصول: با مشخصات و شرايط خريد سال زراعي قبل

رديف:5

نام محصول: چغندرقند

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 620

شرايط محصول: با عيار 16%

رديف:6

نام محصول: پنبه (وش)

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 6480

شرايط محصول: وش2 سفيد مرغوب، بدون آفت‌زدگي و عاري مواد خارجي (خاك، خاشاك، شاخه و برگ)

رديف:7

نام محصول: دانه آفتابگردان

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5700

شرايط محصول: با 2% افت و 9% رطوبت

رديف:8

نام محصول: دانه سويا

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5350

شرايط محصول: با 2% افت و 12% رطوبت

رديف:9

نام محصول: دانه كلزا

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 6200

شرايط محصول: با 2% افت و 10% رطوبت

رديف:10

نام محصول: دانه گلرنگ

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5880

شرايط محصول: با 2% افت و 9% رطوبت

رديف:11

نام محصول: سيب‌زميني پاييزه

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 1080

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:12

نام محصول: بهاره

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 1350

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:13

نام محصول: استمرار

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 1400

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:14

نام محصول: پياز پائيزه

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 790

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:15

نام محصول: پياز بهار

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 800

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:16

نام محصول: پياز استمرار

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 840

شرايط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگي و مواد خارجي

رديف:17

نام محصول: لوبيا چيتي

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5820

شرايط محصول: سالم، درجه يك، پاك و بدون هرگونه مواد خارجي در كيسه‌هاي 50كيلوگرمي

رديف:18

نام محصول: لوبيا قرمز

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5820

شرايط محصول: سالم، درجه يك، پاك و بدون هرگونه مواد خارجي در كيسه‌هاي 50كيلوگرمي

رديف:19

نام محصول: عدس

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 6480

شرايط محصول: سالم، درجه يك، پاك و بدون هرگونه مواد خارجي در كيسه‌هاي 50كيلوگرمي

رديف:20

نام محصول: نخود

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 6480

شرايط محصول: سالم، درجه يك، پاك و بدون هرگونه مواد خارجي در كيسه‌هاي 50كيلوگرمي

رديف: 21

نام محصول: برنج خزر

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 13500

شرايط محصول: بر مبناي 10% شكستگي (عرف محلي)

رديف: 22

نام محصول: برنج سپيدرود

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 12000

شرايط محصول: بر مبناي 10% شكستگي (عرف محلي)

رديف: 23

نام محصول: برنج ندا

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 10500

شرايط محصول: بر مبناي 10% شكستگي (عرف محلي)

رديف: 24

نام محصول: برنج آمل

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 8500

شرايط محصول: بر مبناي 10% شكستگي (عرف محلي)

رديف: 25

نام محصول: برگ سبز چاي درجه يك

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 5100

شرايط محصول: با حداكثر 10% رطوبت

نام محصول: برگ سبز چاي درجه دو

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 2800

شرايط محصول: با حداكثر 10% رطوبت

رديف: 26

نام محصول: پيله ابريشم

نرخ مصوب سال زراعي 1388ـ1387: 43800

چنانچه در زمان بهره‌برداري برنج، محصولات با ارقام جديد مورد برداشت قرار گيرد، انطباق ارقام جديد با قيمتهاي يادشده حسب پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تأييد ستاد بررسي و كنترل قيمتها و تصويب آن توسط هيئت‌وزيران صورت خواهد گرفت.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر25 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal