‪۸/۷تريليون ريال؛ سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي در قانون بودجه سال۸۷
1386/12/05

براساس قانون بودجه سال ‪۱۳۸۷كل كشور كه هفته گذشته به‌تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد، سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي و يا به عبارتي بودجه عمراني اين بخش با ‪۳۱/۹ درصد رشد نسبت به سال جاري به هشت تريليون و۷۶ميليارد و ‪۷۶۲ميليون ريال رسيده است. به گزارش ايرنا،اين ميزان اعتبار قرار است در هفت فصل مختلف شامل فصول "آموزش"، "كشاورزي و منابع طبيعي"، "منابع آب"، "صنعت و معدن"، "بازرگاني و تعاون" ، "حمل و نقل" و "مسكن شهري، روستايي و عشايري" هزينه شود.

** رشد ‪۳۴/۵درصدي اعتبارات فصل آموزش

براساس قانون بودجه سال ‪۸۷كشور، اعتبارات فصل آموزش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي وزارت جهاد كشاورزي در سال آينده ‪۳۴/۵درصد نسبت به سال جاري افزايش خواهد داشت.

بر اين اساس، از مجموع افزون بر ‪۸/۷تريليون ريال اعتبارات عمراني بخش كشاورزي در سال آينده، هشت ميليارد و ‪۷۰ميليون ريال به اجراي برنامه آموزش كارداني اختصاص دارد.

** افزايش ‪۱۷/۴درصدي اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي

بيشترين حجم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي وزارت جهاد كشاورزي در سال ‪۸۷به فصل كشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دارد و به منظور اجراي۲۳ برنامه در اين فصل، پنج تريليون و۵۲۶ميليارد و ‪۳۰۰ميليون ريال اعتبار پيش‌بيني شده كه اين ميزان در مقايسه با اعتبارات سال جاري از ‪۱۷/۴درصد رشد برخوردار است. در اين فصل، اعتبار مربوط برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي با5/29درصد رشد يك تريليون و۵۶۵ميليارد و ‪۳۸۳ميليون ريال و اعتبار برنامه راهبري آبخيزداري و حفاظت خاك با۲/۲2درصد افزايش يك تريليون و۷۴ميليارد و ‪۳۰۹ميليون ريال تعيين شده كه بيشترين حجم اعتبار در ميان برنامه‌هاي ‪۲۳گانه فصل كشاورزي و منابع طبيعي را شامل مي‌شوند. بيشترين ميزان رشد اعتبار در اين فصل نيز با ‪۳۸درصد به برنامه كنترل كيفي دارو، واكسن و مواد بيولوژيك اختصاص دارد و اين برنامه۶۵ميليارد و۶۶۵ميليون ريال از مجموع اعتبار افزون بر ‪۸/۷تريليون ريالي بودجه عمراني بخش كشاورزي را در سال آينده به خود اختصاص داده است. در اين فصل همچنين اعتبار مربوط به برنامه پژوهش‌هاي كاربردي با ‪۱۱/۶ درصد رشد۴۹۳ميليارد و۴۴۳ميليون ريال، اعتبار برنامه پوشش بهداشتي بيماري‌هاي مشترك انسان و دام با ‪۰/۹درصد كاهش۱۸ميليارد ريال، اعتبار برنامه راهبري احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌هاي كشور با7/4درصد رشد ‪۴۰۲ميليارد ريال و اعتبار برنامه راهبري احيا، توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع كشور با۲درصد كاهش ‪۶۳ميليارد ريال تعيين شده است.

براي اجراي برنامه راهبري ارتقاي سطح پوشش حفاظتي و حمايت از زيستگاه هاي دريايي نيز در سال آينده ‪۳۲ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده كه در مقايسه با اعتبار مصوب سال جاري ‪۲۲/۱درصد افزايش نشان مي‌دهد. ارتقا ضريب مكانيزاسيون كشاورزي به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبري مهم بخش كشاورزي محسوب مي‌شود كه براي اجراي آن در سال آينده۱۳۹ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده و اين ميزان در مقايسه با اعتبار مصوب امسال ‪۳/۳درصد رشد دارد.

در فصل كشاورزي و منابع طبيعي همچنين اعتبار مربوط به برنامه راهبري افزايش توليد آبزيان پرورشي با ‪۵/۹درصد رشد۴۳ميليارد ريال، اعتبار برنامه راهبري افزايش توليد محصولات باغي با6/22درصد افزايش ‪۳۸۰ميليارد ريال، اعتبار برنامه راهبري افزايش توليد محصولات دام و طيور با5/14درصد رشد ‪۱۷۲ميليارد ريال و اعتبار برنامه راهبري افزايش توليد محصولات زراعي با8/9درصد افزايش۵۳۸ميليارد و ‪۵۰۰ميليون ريال تعيين شده است.

در همين فصل، براي اجراي برنامه راهبري افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي با رشد ‪۹/۸درصدي نسبت به سال جاري۱۳۴ميليارد ريال، برنامه راهبري پوشش بهداشتي دام، طيور و آبزيان در برابر بيماري‌ها با افزايش ‪۳/۸درصدي ‪۲۷ ميليارد و۵۰۰ميليون ريال، برنامه راهبري تكثير و بازسازي ذخاير آبزيان با4/29درصد رشد ‪۳۴ميليارد ريال و برنامه راهبري صيد و صيادي آبزيان دريايي با8/1درصد افزايش نسبت به سال جاري۹۱ميليارد و ‪۶۰۰ميليون ريال اعتبار منظور شده است.

بيشترين رشد منفي اعتبار در اين فصل نيز به برنامه راهبري كنترل كيفي و بهداشتي توليدات خام دامي و شيلاتي با ‪۵/۲درصد كاهش اختصاص دارد و براي اجراي اين برنامه در سال آينده ‪۱۱ميليارد ريال اعتبار لحاظ شده است ضمن آنكه برنامه راهبري ساماندهي مالكيت اراضي ملي نيز با8/0درصد كاهش،۱۱۷ ميليارد ريال اعتبار را در سال آينده از آن خود كرده است.

 

براي ديگر برنامه‌هاي ‪۲۳گانه فصل كشاورزي و منابع طبيعي شامل برنامه راهبري مقابله با بيابان‌زايي و تثبيت شن‌هاي روان با پنج درصد رشد۴۲ ميليارد ريال اعتبار، برنامه راهبري، كنترل و مبارزه آفات و بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز با8/14درصد افزايش۲۷ميليارد و ‪۱۰۰ميليون ريال، برنامه مقاوم‌سازي ساختمان‌ها بدون افزايش نسبت به امسال چهار ميليارد و۱۰۰ميليون ريال و برنامه ساختمان‌ها و تجهيزات با4/1درصد رشد۵۱ ميليارد و ‪۷۰۰ميليون ريال اعتبار تصويب شده است.

** رشد چشمگير ‪۱۱۴/۵درصدي اعتبارات فصل منابع آب

يكي از ويژگي‌هاي بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي در سال آينده، رشد چشمگير ‪۱۱۴/۵درصدي اعتبارات فصل منابع آب است.

اين فصل يك تريليون و‪۹۳۹ميليارد و ‪۴۴۱ميليون ريال از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي را براي اجراي ‪۲برنامه در سال آينده به خود اختصاص داده است.

برنامه تامين و عرضه آب در اين فصل با۱/116رصد رشد نسبت به اعتبار مصوب امسال، يك تريليون و ‪۹۳۰ميليارد و ‪۵۰۰ميليون ريال اعتبار را در سال آينده به خود اختصاص داده و براي اجراي برنامه پژوهش‌هاي كاربردي در فصل منابع آب نيز هشت ميليارد و ‪۹۴۱ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته كه نسبت به اعتبار مصوب امسال با رشد منفي ‪۱۸/۷درصد مواجه است.

** يك درصد رشد براي فصل صنعت و معدن

يكي ديگر از فصول هفتگانه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي به فصل صنعت و معدن مربوط مي‌شود و اعتبارات اين فصل در بودجه سال آينده فقط يك درصد افزايش يافته است.

در اين فصل،۲برنامه "ايجاد و توسعه صنايع" و "ارتقاي توليدات صنعتي" اجرا مي‌شود كه براي برنامه نخست با ‪۲۷/۲درصد كاهش۱۱۶ميليارد و۵۰۰ ميليون ريال و براي برنامه دوم با۵/65درصد رشد۱۱۵ميليارد و۸۳۱ ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته است.

** اختصاص بيش از ‪۱۱۵ميليارد ريال براي تنظيم بازار داخلي

برنامه تنظيم بازار داخلي به عنوان تنها برنامه مربوط به فصل بازرگاني و تعاون اعتبارات تملي دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي در سال آينده محسوب مي‌شود كه براي اجراي آن۱۱۵ميليارد و ‪۹۹ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته است.

اين ميزان اعتبار در مقايسه با اعتبار مصوب سال جاري از ‪۰/۸درصد رشد برخوردار است.

** رشد ‪۴/۹درصدي حمل و نقل دريايي

در فصل حمل و نقل نيز ‪۱۶۲ميليارد و ۵۹۵ميليون ريال اعتبار براي اجراي برنامه حمل و نقل دريايي در سال۸۷منظور شده كه اين ميزان از رشد۴/۹ درصدي در مقايسه با اعتبار مصوب سال۸۶برخوردار است.

** رشد افزون بر ‪۱۴۰۰درصدي فصل مسكن شهري، روستايي و عشايري اعتبارات فصل مسكن شهري، روستايي و عشايري به عنوان يكي ديگر از فصول هفتگانه بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي بخش كشاورزي در سال ‪۸۷از رشد قابل توجه يكهزار و ‪۴۵۸/۱درصدي برخوردار است.

براي اجراي سه برنامه مختلف اين فصل۹۱ميليارد و ‪۹۲۶ميليون ريال اعتبار منظور شده است كه برنامه ساماندهي عشاير با رشد چشمگير پنج هزار و7/186درصدي۸۸ميليارد و ‪۵۰۰ميليون ريال و برنامه مطالعه و تدوين ضوابط و مقررات با افت ‪۲۱/۱درصدي سه ميليارد ريال اعتبار را به خود اختصاص داده‌اند.

برنامه ساختمان‌ها و تجهيزات نيز بدون رشد نسبت به اعتبار مصوب امسال ‪۴۲۶ميليون ريال را به خود اختصاص داده است.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر7 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal