اولين كارگاه آموزشي مديريت آفات و امراض گندم در سال زراعي 93-92 برگزار شد
1392/09/13

 اولين كارگاه آموزشي و كاربردي مديريت آفات و امراض و علفهاي هرز گندم درسال زراعي 93-92 و محصول سالم ، با حضور مديران و كارشناسان ستادي و مديران حفظ نباتات استانها ، محققين موسسه گياهپزشكي، مهندس شريعتمدار مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي و  مهندس اسفندياري پور مجري طرح گندم درسالن غدير سازمان حفظ نباتات برگزار شد.به گزارش روابط عمومي سازمان حفظ نباتات،در اين كارگاه پس از بحث و مشورت و تبادل نظر، ايراد سخنراني و ارائه گزارشات مبسوط و مكتوب مقرر گرديد موارد زير پيگيري و اقدام شود :

1.با اذعان و تاييد كليه اعضاء مبني بر نقش حفظ نباتات در افزايش كمي و كيفي محصول  گندم ، قرار براين شد كه سهم سازمان حفظ نباتات در افزايش عملكرد گندم آبي از 3400 به 4800 كيلوگرم و گندم ديم از 850 به 1350 كيلوگرم ، اعلام شده توسط ستاد گندم كشور و دستور مقام عالي وزارت در طي 5 سال آينده مشخص و اعلام گردد.

2.رعايت تناوب منطقي و استفاده از بذر سالم و با كيفيت گندم نقش بسيار اساسي در افزايش عملكرد و پيشگيري از بروز آفات و امراض و علفهاي هرز ، كاهش هزينه ها ، كاهش مصرف سموم ، بهبود كيفي محصول و گندم سالم دارد شايسته است با هماهنگي واحدهاي ذيربط و مشاركت توليدكنندگان (گندمكاران) حداكثر دقت لازم دراين جهت بعمل آورده و از مصرف بذور آلوده و فاقد كيفيت و بدون ضدعفوني شده جلوگيري نمائيد.

3.حساسيت ، سهم ، نمود ظاهري و تاثير روحي و رواني علف هاي هرز در افت كمي و كيفي توليد گندم از ساير عوامل بيشتر ميباشد. لذا مديريت علف هرز از طريق تعيين و تشخيص گونه هاي غالب و سمج و تراكم آنها ، بيواكولوژي ، انتخاب سموم ، تكنولوژي و سمپاش هاي مناسب ، اقدام به موقع (دوره بحراني ) با نظارت كامل و بسيار دقيق بعمل آيد.

4. خشكسالي هاي اخير و افزايش دما از يك طرف موجب كاهش سطح و افت توليد گندم و از طرف ديگر شرايط ايده آلي را براي فعاليت بيشتر سن گندم فراهم كرده است. با توجه به                   گزارش هاي ارسالي و تعيين تراكم سن در اماكن زمستان گذران و پيش بيني شرايط جوي، احتمال افزايش جمعيت و گستردگي اين آفت مورد انتظار است . به همين دليل اقدامات لازم جهت رديابي آفت ، تدارك سموم و سمپاش هاي مناسب و به تعداد لازم بعمل آيد و كليه مسئولين و بويژه كشاورزان آمادگي لازم را داشته باشند.

5. بارندگيهاي پاييزه اخير كشور ميتواند شرايط توسعه ، تكثير و اپيدمي بيماريها را بطور بالقوه براي گندم كشور چه بيماريهاي ريشه ، چه بذري و چه برگي ( مانند زنگ ها ) باضافه ارقام حساس گندم فراهم كند. لذا توصيه به استفاده از بذور مناسب ، ميزان بذر ، تغذيه و آبياري و همچنين آمادگي ، پيش بيني سموم و سمپاش ها  لازم و ضروري است . پيش آگاهي بيماريها بسيار مهم است.

6. سم و سمپاش 2 جزء لاينفعك يكديگرند و تكنولوژي سمپاشي بسيار مهم ميباشد. ضمن دقت فراوان در انتخاب سم (كمي و كيفي) ، زمان مصرف ، ميزان مصرف سم و آب ، شرايط جوي ، تجديد نظر در استانداردهاي تعيين كيفيت سموم شرايط موجود و رديابي سموم ، انتخاب نوع سمپاش در رابطه با گندم و نوع عامل خسارتزا موثر است. از طريق ادارات مكانيزاسيون استانها و اعتبارات تسهيلاتي استاني در تهيه و تدارك سمپاش هاي مناسب ، آموزش هاي كاربردي و كاليبره كردن سمپاش ها براي بهره برداران ، پيگيري و اقدام شود.

7.شبكه هاي مراقبت سنگ زيربناي مديريت آفات گندم و تعيين كننده شناسنامه و ضربان نبض مزارع تحت كشت از نظر وجود آفات ، امراض و علفهاي هرز گندم ، تشخيص ميزان و تراكم و لزوم مبارزه با آنهاست. بدون شبكه مراقبت امكان مديريت اصولي آفات فراهم نيست. لذا با تامين اعتبار و تجهيزات نسبت به تقويت و تشكيل شبكه هاي مراقبت شامل ستاد مركزي ، مديريت هاي استاني ، مراكز خدمات و كلينيك ها و بويژه با مشاركت خود توليد كنندگان گندم اقدام شود.

8. به لحاظ مشابهت هاي زراعي و خاستگاههاي اكولوژيكي ، آفات و امراض و علفهاي هرز مشترك جو با گندم و قابل توجه بودن سطح زيركشت آن ، ضروري است به خاطر جلوگيري از گسترش عوامل خسارتزا و پيشگيري از بروز آنها و پايداري توليد گندم ، اقدامات مشابه گندم درمورد جو هم بعمل آيد.

9. حل مسائل حفظ نباتات نيازمندكارگروهي و جمعي و حمايت ساير واحدها ازجمله تحقيقات ، توليدات گياهي ، اصلاح بذر ، مكانيزاسيون ، بازرگاني ، بخش خصوصي ، هواشناسي و استانداريهاست . اعمال مديريت هماهنگي و تشكيل جلسات منسجم و با هدف با اين واحدها در جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها و نتايج مثبت و مفيد ميباشد.

10. از نظر علمي ، قانوني و شرعي موظفيم كه ضمن توليد كمي محصولات غذايي نسبت به ارشاد و راهنمايي و آموزش و ترغيب و توجيه قانوني بهره برداران به توليد غذاي سالم و پاك و حلال اقدام نماييم. لذا اجراي IPM در گندم بعنوان محصول كليدي و استراتژيك و انجام عمليا ت بهزراعي و كشاورزي دقيق براي رسيدن به گندم و نان سالم از ضروريات اصلي و بديهي مديريت هاي حفظ نباتات ميباشد.

11.سازمان حفظ نباتات جهت ارتقاي علمي همكاران و اعضاي شبكه هاي مراقبت و توليدكنندگان و دستيابي و آشنايي به تكنولوژي هاي مدرن و كارامد ، زمينه و شرايط لازم را با موسسات آموزشي ، تحقيقاتي ، ملي و منطقه اي و بين المللي فراهم سازد.

12. به موجب اختيارات قانوني حفظ نباتات ، كليه عوامل اجرايي ، نسبت به نظارت سموم مصرفي و توزيعي و موجود در بازار با درايت و پيگيري مستمر و بطور جدي اقدام و درصورت مشاهده تخلف درتمامي سطوح قاطعانه برخورد و از حق و حقوق كشاورزان دفاع نماييد.

13. هرچند پرسنل حفظ نباتات از گذشته تاكنون در عمل ثابت كرده اند كه رمز اصلي موفقيت و توليد ممحصولات كشاورزي ، داشتن همت ، اعتقاد ، تعهد ، اخلاص ، تلاش شبانه روزي ، همدلي و همراهي با توليد كنندگان است. اما با توجه به شرايط اقليمي حادث شده بر كشور               ( خشكي و كم آبي ) ، اثرات تحريم ، نياز به مواد غذايي بيشتر و بهتر بويژه گندم ((نان)) محدوديت منابع توليد و امثالهم ، اعتقاد داريم كه با اندك توجهي به اعتبارات حفظ نباتات و تكميل حداقلي پرسنل تخصصي ، اين بخش ميتواند در مقايسه با ساير بخش بسيار اثرگذار، بهترين بهره وري و بيشترين ارزش افزوده را از همين منابع موجود داشته باشد.

14. با علم براينكه فعاليت هاي كشاورزي خصوصي و قيمت نهاده ها ( سموم ) آزاد است ، استفاده از نهاده هاي مرغوب و اقتصادي ، مقبول و با كيفيت از جمله سموم حق مسلم و اوليه توليدكنندگان ميباشد. ضمن ترويج و توسعه روش هاي غيرشيميايي تا سرحدامكان و حمايت و نظارت از توليد كنندگان و فرمولاتورهاي داخلي ، جا دارد وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي و رايزني دستگاههاي ذيربط شرايط ورود سموم با كيفيت از سازندگان اصلي را در خارج از كشور براي واردكنندگان فراهم سازد تاكمتر شاهد شكوائيه و اعتراضات مردمي دال بر بي كيفيت بودن سموم را باشيم.

15. از آنجائي كه مباحث و مطالب مربوط در گردهماييهاي حفظ نباتات هميشه علمي  ، كاربردي و براي مدعوين مفيد و موثر و كارساز بوده است ، اعضا تقاضا داشتند كه ستادهاي مهم حفظ نباتات از جمله ستاد سن ، علفهاي هرز ، بيماريها ، IPM ، محصول سالم و بويژه سمينار ساليانه حفظ نباتات بهتر از گذشته برگزار و اجرا شود تا نتايج آن منطبق با تكنولوژيهاي روز و پيداكردن راه حل چالشهاي موجود در اختيار جامعه كشاورزي ايران قرار گيرد.

16. باتوجه به تنوع اقليمي كشور ، توپوگرافي مناطق ، گستردگي عمليات كنترل آفات ، لزوم مبارزه در زمان كوتاه و ضيق وقت ، عدم امكان مبارزه زميني در بعضي از مناطق تحت تاثير شرايط جوي و همچنين پخش و توزيع عوامل كنترل بيولوژيك از طريق هوايي و محلولهاي غذايي ، خواهان بازگردندان شركت هوايپمايي خدمات ويژه به جاي اصلي خويش ميباشيم.

17. در پايان ضمن تشكر از مقام عالي وزارت به لحاظ توجه ويژه به محصول استراتژيك گندم و اعلام آمادگي بيش از پيش اين سازمان در جهت معاضدت و همكاري به افزيش عملكرد گندم و خودكفايي آن در آينده نزديك ، تقاضا داريم نسبت به بررسي وضعيت شغلي  و رفاهي و ارتقاي اداري پرسنل حفظ نباتات كه هميشه در سخت ترين شرايط در  دوران خدمت با ايثار و آگاهي و علاقه و تعهد و همگام و همدوش با كشاورزان عزيز كاركرده اند وميكنند و مستمراً با مواد شيميايي خطرناك مواجه هستند در مقايسه با ساير وزارتخانه ها وشركت ها و حتي واحدهاي تابعه وزارت جهادكشاورزي ، دستور توجه و اقدام لازم بعمل آورند.   
تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal