طرح مبارزه بيولوژيك با آفات امسال در سطح 291 هزار هكتار از اراضي اجرا مي شود

رييس شوراي سياست گذاري طرح تلفيق (IPM) كشور گفت: اجراي 25 درصد طرح مديريت تلفيق آفات در كشور تا پايان برنامهپنجم توسعه الزامي است.""آقارضا فتوحي"" در گفت و گو با ايرنا افزود: درصد اجراي اين طرح در محصولات مختلف بر اساس شرايــــط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي استانها كم و زياد تعيين شده است.

وي اظهارداشت: اجراي طرح مديريت تلفيق آفات در توليد محصول سالم و ارگانيك بخش كشاورزي نقش بسزايي دارد.

وي ادامه داد: بنابراين طرح تلفيق IPM روي محصولاتي كه داراي سابقه اجراي مبارزهبيولوژيك و ساير روشهاي غيرشيميايي در استان مربوطه باشد، داراي اولويت اجراست.

رييس سازمان حفظ نباتات كشور تصريح كرد: تمامي طرح ها و برنامه هاي معاونت هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي همچون ساماندهي گلخانه ها، اصلاح و نوسازي باغ ها، طرح اصلاح و احياء باغ هاي زيتون، افزايش توليد گياهان زينتي و قارچ ها و توسعه و توليد محصولات سالم و ارگانيك زير پوشش اين طرح جامع قرار مي گيرد.

وي اظهارداشت: براي اجراي اين طرح مواردي همچون معرفي آفت كش هاي بيولوژيك و سازگار با محيط زيست و ايمن، معرفي عوامل بيولوژيك كارا و موثر در محصولات استراتژيك، تعيين آستانه اقتصادي براي آفات كليدي در محصولات استراتژيك، معرفي محصولات و ارقام مقاوم به آفات و بيماري ها و تعيين استاندارد ملي براي شناسايي محصول سالم و ارگانيك در جامعه بايد مورد تحقيق و بررسي قرار گيرند.

وي، فرهنگ سازي و ايجاد باور در كشاورزان براي استفاده از روش هاي مبارزه غيرشيمايي با آفات، تهيه و تدوين بسته هاي اموزشي براي كشاورزان متناسب با سطح سواد كشاورزان، افزايش اعتبارات مديريت بيولوژيك آفات و استفاده از تجهيزات و روش هاي غيرشيميايي، اختصاص تسهيلات و وام هاي كم بهره براي كشاورزان توليد كننده محصولات سالم را از ديگر نيازهاي تحقيقاتي براي اجراي طرح تلفيق برشمرد.

وي ادامه داد: در اين رابطه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور نيز مكلف به ايجاد يك سيستم نظارت و پايش ســـازماندهي شـــده از مرحلهي توليد تا مصرف است.

فتوحي در معرفي برنامههاي اجرايي طرح مديريت تلفيقي آفات كشور اظهاركرد: اين طرح روي محصولاتي با آفات كليدي و درجه يك و همچنين محصولات شاخص منطقه و محصولات گلخانهاي كه مصرف تازه خوري دارند و ميزان باقيماندهسموم در آنها از اهميت ويژهاي براي مصرف و صادرات برخوردار است، در اولويت اجرا قرار دارند.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور با تأكيد بر اين كه در برنامه هاي اجرايي طرح IPM عمليات پيشگيري بسيار پررنگتر از عمليات مبارزه لحاظ شده است، افزود: در سياستهاي اتخاذ شده توسط شوراي سياستگذاري مديريت تلفيقي آفات، آموزش اجراي طرح در سه سطح آموزش مديران و كارشناسان دولتي توسط دفتر آموزش كاركنان دولت، آموزش مديران و كارشناسان بخش خصوصي توسط سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و آموزش بهره برداران توسط مديريت ترويج استانها پيش بيني شده است.

فتوحي گفت: در اين طرح سطح مبارزهبيولوژيك براي اجرا متناسب با نوع محصول و نوع عامل بيولوژيك (ميكرو، ماكرو) مشخص و اعتبار آن در طرح گنجانده شده است.

وي اضافه كرد: همچنين ميزان مشاركت دولت و بخش خصوصي در اجراي طرح IPM به طور كامل تفكيك و مشخص شده، به گونهاي كه در پايان برنامهپنج ساله سهم مشاركت دولت كاهش يافته و سهم مشاركت بهره برداران افزايش مي يابد.

وي، پيشرفت طرح IPM كشور را با توجه به پيگيري مستمر و تشكيل جلسات منظم با مديران حفظ نباتات استانها بسيار خوب ارزيابي كردو گفت: در راستاي وظايف اين كميته تاكنون 95 دورهخاص تربيت مربي و تسهيلگران IPM استاني، راه اندازي 488 سايت، تدوين 488 مورد استاندارد سازي و گواهي نهادينه سازي و بستر سازي براي توسعهطرح IPM در سطح 25درصد از باغها، مزارع و گلخانههاي كشور برنامهريزي شده است.

رييس شوراي سياست گذاري طرح تلفيق تصريح كرد: در سال 91 براي توليد محصول سالم و ارگانيك مطابق برنامه پنجم توسعه و طرح مديريت تلفيقي آفات IPM اقدامات قابل قبولي صورت گرفته است.وي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در زمينهكاهش مصرف سموم و كودهاي شيميايي در راستاي فراهم ساختن شرايط دسترسي مردم به محصول سالم، گسترش مبارزهتلفيقي مصرف بهينهسموم و مواد بيولوژيك، تأمين غذاي سالم از مزرعه تا سفرهمردم توسط دولت، افزايش بهرهوري در بخش كشاورزي در خصوص كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت براي محصولات كشاورزي، و تعريف استاندارد و معيارهاي فرايند توليد تا عرضهمحصولات كشاورزي را از جمله اقدامات توليد محصول سالم و ارگانيك عنوان كرد.فتوحي گفت: علاوه بر موارد فوق كاهش مصرف سموم و ساير نهادههاي شيميايي، نظارت بر مراحل مختلف توليد و بررسي باقي ماندهسموم نيز از اهداف طرح گسترش مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي است.

رئيس سازمان حفظ نباتات كشور اجراي صحيح طرح جامع IPM كشور را مستلزم داشتن شبكههاي مراقبت مناسب، سامانهمديريت تلفيقي فراگير و استفادهبهينه از سموم شيميايي دانست و اظهار اميدواري كرد: با رسيدن به اين امكانات و پيش نيازها مي توان به سمت توليد اقتصادي حركت كرد كه اين امر ضمن افزايش بهره وري در بخش كشاورزي كشور، به حفظ محيط زيست و توسعهپايدار منجر خواهد شد.

وي افزود: در طي اجراي طرح مديريت تلفيقي آفات، روشهاي مبارزه عليه آفات و بيماريهاي محصولات زارعي طي سالهاي اخير تغييرات عمدهاي داشته است.

وي اظهارداشت: اجراي طرح مبارزهبيولوژيك طي سال 1390 هفت محصول زارعي همچون برنج، پنبه، ذرت دانهاي، گوجه فرنگي، سويا، نيشكر و نخود ديم و نيز هفت محصول باغي شامل انواع مركبات، چاي، توت، انار، پسته، سيب درختي و انگور معادل 206282 هكتار با اعتباري معادل 82030 ميليون ريال از اعتبارات يارانهاي در سطح كشور تحت كنترل بيولوژيك قرار گرفتند.وي تصريح كرد: در سال 1391 نيز در اين طرح سطحي معادل 291850 هكتار تحت پوشش قرار خواهد گرفت.سال 89 طي حكمي از سوي وزير جهاد كشاورزي، ""آقارضا فتوحي"" رييس سازمان حفظ نباتات كشور به عنوان رييس شواري سياست گذاري طرح تلفيق آفات (IPM) تعيين شد.

1391/07/10
فایل ها :
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal