دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک های کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی
کمیسون معاملات شرکت شهرک های کشاورزی

فرآخوان عمومی 3/97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرکهای کشاورزی گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی

فرآخوان عمومی 97/3 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرکهای کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت ، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه‌ای، دامی و شیلاتی را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار نماید.

شرایط عمومی:

1-به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی گلخانه‌ای،دامی و شیلاتی واگذار خواهد شد.
2-واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد.
3-حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی محفوظ است.
4-نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که 30 درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی (6) قسط هر شش ماه یکبار از متقاضی دریافت می‌شود.
5-متقاضیان بایستی علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل 20 درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.
6-بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی بوده زیرا واگذاری با وضعییت موجود بوده و هیچگونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.
7-متقاضیان مؤظف هستند برنامه زمانبندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمانبندی معین ارائه و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.
8-متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط ، طراحی و نقشه مورد تائید شرکت شهرکهای کشاورزی انجام دهد.
9-از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی ،وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن که به امضاءطرفین رسیده اخذ می گردد.
10-صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد می باشد.
11-براساس مفاد ماده (6) اساسنامه موضوع بندهای (الف، ب، ج، هـ، ز) وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرکهای کشاورزی گلخانه‌ای،دامی و شیلاتی بر عهده این شرکت می‌باشد.
12-شرکت کنندگان در فراخوان می‌بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی و نیز قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
13-پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به صدور پروانه تأسیس مجتمع یا شهرک کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیلاتی اقدام خواهد نمود.
14-در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.
15-شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
16-هزینه درج آگهی در روزنامه به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
17-هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

18-متقاضیان موظفند بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد بطور یکجانبه را خواهد داشت.

  • مشخصات فنی شهرک شیلاتی(ردیف 24 جدول): شهرک شیلاتی شهدای اندیمشک دارای سند مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی از یازده اصلی مفروز و مجزی شده از یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت 313٫000 مترمربع

1-موقعیت شهرک در کیلومتر 15 جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه سمت چپ کانال w1 از بند انحرافی دزفول و بین کانال W1L16 می باشد.
2شهرک شیلاتی شامل چهار قطعه می باشد که هر قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از مشاعات نیز به همان نسبت می باشد. شهرک شیلاتی شامل 25 مزرعه 100تنی و 3 مزرعه 40 تنی می باشد.

3- -شهرک شیلاتی داری تخصیص 12 مترمکعب آب در ثانیه به صورت گردشی و ثقلی از کانال W1 (کیلومتر 15+700) شبکه آبیاری دز می باشد.
4-بخشی از ساختمانهای اداری و مدیریتی و تاسیسات و کانالهای آبرسان و زهکش های تخلیه و جاده های دسترسی و استخرهای ذخیره آب احداث گردیده است.

5-دریچه های فلزی کشویی تنظیم آب، الکتروپمپ های منصوبه روی کانال اصلی، ترمینال باکس های روی الکتروپمپ ها ، تابلوهای برق رسانی اعم از فشار ضعیف و فشار متوسط و سایر اقلام مربوط به تجهیزات هیدرولیکی و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه برق رسانی و توزیع روشنایی انجام شده است.

6-متقاضیان و بهره برداران شهرک شیلاتی کلیه تعهدات و تضامینی که شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در خصوص نحوه برداشت ، بهره برداری، مدیریت ، هزینه های آب بها و حق اشتراک شهرک شیلاتی مذکور ابلاغ می نماید را باید بپذیرند.

7-واگذاری عرصه، اعیانی، مستحدثات و مجوزها با وضعییت موجود می باشد ،لذا متقاضیان باید از محل بازدید بعمل آورده باشند.

محل و مهلت دریافت درخواست متقاضیان:

متقاضیان می‌توانند از روز سه شنبه مورخ 19/04/1397 لغایت روز دوشنبه مورخ 01/05/1397 بمدت 10 روز کاری ، با مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران خیابان شهید دکتر عباسپور(توانیر ) نبش کوچه گیتا پلاک 8 دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند.

کمیسون معاملات شرکت شهرک های کشاورزی