وزارت جهاد کشاورزی
کاهش 50 درصدی مصرف سم در مبارزه با سن گندم
1388/03/25

رييس سازمان حفظ نباتات گفت: به دليل مبارزه با سن برگشتي و عملكرد مناسب شبكه هاي مراقبت سطح مبارزه شيميايي با سن گندم به 50 درصد كاهش يافت.

مهندس همايون دارابي رييس سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب افزود: خوشبختانه بيماري سن گندم تحت كنترل است.وي تصريح كرد: سال گذشته در سطحي معادل 800 هزار هكتار عمليات مبارزه شيميايي با سن گندم انجام شد. در سال جاري با توجه به افزايش سطوح آبي و ديم بايد سطح مبارزه شيميايي افزايش مي يافت اما به دليل عملكرد مناسب شبكه هاي مراقبت و نظارت كامل بر مزارع، فقط در مواقع لزوم اقدام به سم پاشي شد. دارابي راه مبارزه با بيماري زنگ سياه گندم را معرفي رقمهاي جديد به كشاورزان دانست و گفت: در رقمهاي قبلي گندم مقاومت به بيماري شكسته شده بود و خطر بوجود آمدن نژاد جديدي از اين بيماري احساس مي شد. از سوي ديگر به دليل نبود مقاومت براي كشت گندم بايد عمليات سم پاشي در مزارع انجام مي شد. نبود ارقام گندم مقاوم به زنگ سياه از معضلات اصلي بسياري از كشورهاي جهان است.وي افزود: عليرغم هشدار فائو مبني بر شيوع بيماري سن گندم در ايران، تا كنون گزارشي از وجود بيماري ارايه نشده است. طي دو سال گذشته فقط مواردي به صورت لكه اي بوسيله محققين گزارش شده بود.رييس سازمان حفظ نباتات بروز خشكسالي را عامل موثري در عدم گسترش زنگ سياه گندم در ايران دانست و گفت: تحقيقات انجام شده و معرفي دو رقم جديد گندم مقاوم به اين بيماري، تاثير مثبتي بر كشاورزي ايران و ساير كشورها خواهد داشت.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر18 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal