وزارت جهاد کشاورزی
برای مقابله با خشکسالی؛عملیات انتقال آب با لوله در آبهای زیر زمینی آغاز شد
1387/02/15

 

مديركل دفتر توسعه شبكه ها و روشهاي آبياري وزارت جهاد كشاورزي از آغاز انتقال آب با لوله در آبهاي زير زميني در برخي استانهاي كشور براي مقابله با خشكسالي خبر داد.

 

سيد رحيم سجادي گفت: در سالجاري به منظور مقابله با خشكسالي و كاهش خسارتهاي ناشي از اين پديده، انتقال آب با لوله در آبهاي زيرزميني در استانها انجام مي شود كه اين طرح هم اكنون در استانهاي همدان و اردبيل اجرا شده است.

 

مديركل دفتر توسعه شبكه ها و روش هاي آبياري، بيان كرد: از اولويتهاي بخش كشاورزي براي كاهش خسارتهاي خشكسالي انتقال آب با لوله درآبهاي زيرزميني و به ويژه چاهها است، زيرا چاهها بيشترين خسارت را درشرايط خشكسالي متحمل مي شوند.

 

وي با اشاره به جبران افت راندمان آبياري ازطريق انتقال آب با لوله، اظهارداشت: درصورت تامين اعتبارات آبياري تحت فشار در سالجاري، اجراي طرح مذكوردركليه استانهاي درگير خشكسالي محقق خواهد شد، ضمن اينكه اجراي اين طرح راندمان آبياري را 15 تا 20 درصد افزايش مي دهد.

 

سجادي اعلام كرد: درحال حاضرپيشنهاد تامين و پرداخت اعتباري به مبلغ حدود 150 ميليارد تومان به منظوراجراي طرح انتقال آب با لوله ومعادل 150 ميليارد تومان نيزبراي افزايش اعتبارات آبياري تحت فشارارائه شده كه در صورت تخصيص رقم 300 ميليارد تومان اعتبار مورد نيازازسوي دولت امر مقابله با خشكسالي در سالجاري تسريع مي يابد.

 

وي يكي ازراههاي مقابله با خشكسالي را كشت محصولات گلخانه اي عنوان كرد و گفت: در حال حاضرتنها راه مقابله با پديده خشكسالي انتقال آب با لوله به منظوراستفاده بهينه آب توسط بهره بردارن بخش كشاورزي است، ضمن اينكه كشت محصولات گلخانه اي در تحقق اين امرتاثير به سزايي خواهد داشت.

 

اداره كل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي


pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
/www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر23 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal