وزارت جهاد کشاورزی
معاون برنامه ريزي صندوق بيمه محصولات كشاورزي: دولت 447.5 ميليارد تومان به صندوق بيمه محصولات كشاورزي بدهكار است
1385/11/23

علي سعادتي با اشاره به مبهم بودن وضعيت اعتباري صندوق بيمه محصولات كشاورزي، گفت:‌صندوق بيمه محصولات كشاورزي 5/447 ميليارد تومان از دولت طلبكار است.

معاون برنامه ريزي صندوق بيمه محصولات كشاورزي درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به طلب صندوق بيمه محصولات كشاورزي ازدولت ، ‌افزود:‌ صندوق بيمه محصولات كشاورزي ازسال 80 تا پايان سال مالي 84 ،‌5/447 ميليارد تومان از دولت بابت مازاد غرامت پرداختي به كشاورزان وكمك دولت به حق بيمه ها، ‌طلب دارد و اين درحالي است كه با توجه به پرداخت اين مبلغ ازسوي سيستم بانكي كشور، لذا هم اكنون بانك نيز ازصندوق طلبكار است .

علي سعادتي درمورد سطوح بيمه شده  محصولات كشاورزي درسه ماهه نخست سال زراعي 86-85 ،‌ گفت:‌ تا كنون و درسه ماهه نخست سال زراعي مذكور(مهر، ‌آبان و آذر)‌ دوميليون و21هزارهكتارمحصولات زراعي ، ‌48هزارهكتارباغات، ‌يك ميليون و570 هزارواحد دامي ،‌49ميليون قطعه طيور،‌43هزارمترمربع آبزيان و‌13هزار و600هكتارمنابع طبيعي تحت پوشش بيمه صندوق محصولات كشاورزي قرارگرفته اند .

وي تعداد بيمه گذاران را تا كنون ودر سه ماهه نخست سال زراعي 86-85 ،‌430 هزارنفر اعلام و تصريح كرد:‌ اين درحالي است كه روند بيمه گري درمدت مذكوردرمقايسه با مدت مشابه سال قبل وضعيت مناسبتري دارد .

سعادتي خواستار اقدامات به‌موقع كشاورزان براي بيمه كردن محصولات كشاورزي شد و افزود: به كشاورزان توصيه مي شود كه با توجه به محدوديت زماني براي بيمه برخي محصولات در بخش باغي و زراعي ،‌هر چه سريعتر نسبت به بيمه محصولات خود اقدام كنند.

 


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
              www.pr.maj.ir
تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal