وزارت جهاد کشاورزی
بانك ويروس و ويروئيدهاي گياهي كشور راه اندازي مي شود
1388/05/21

موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور به منظور گسترش تحقيقات پايه اي و حفظ دخار ژنتيكي بانك ويروس و ويروئيدهاي گياهي و ويروس هاي بيمارگر حشرات كشور را راه اندازي مي كند. به گزارش موج، دكتر حسن عسگري با بيان اين مطلب افزود: بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي موسسه با تامين امكانات لازم، كلكسيون ملي ويروس هاي گياهي را راه اندازي مي كند.رئيس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور افزود: در اين بانك جدايه هاي ويروسي به دست آمده از گياهان ايران تحت شرايط استاندارد نگهداري مي شوند.

وي با اشاره به اينكه در اين بانك جدايه هاي ويروسي گياهي پس از مطالعات دقيق، از نظر خصوصيات زيستي و مولكولي بررسي مي شوند، گفت: آنتي سرم ها و آنتي بادي هاي لازم براي شناسايي ويروس هاي موجود در اين كلكسيون توسط محققين بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي تهيه و در بانك ذخيره سازي مي شود.در همين رابطه دكتر رضاپور رحيم نيز گفت: در حال حاضر بانك آنتي سرم بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي داراي 40 نوع آنتي سرم مختلف براي رديابي ويروس هاي گياهي است.رئيس بخش ويروس هاي گياهي موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور افزود: بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي موسسه به پشتوانه بانك ويروس و آنتي سرم موجود در سال 1387 بالغ بر سي هزار آزمون الايزا براي رديابي آلودگي هاي ويروسي در نمونه هاي گياهي ارجاعي به اين بخش را انجام داده است و با كادر علمي توانا و امكانات مدرن موجود، قادر به ارايه خدمات علمي و نمونه هاي استاندارد ويروس هاي گياهي كشورر به جامعه علمي و پژوهشي ايران و جهان در قالب قراردادها و همكاري هاي متقابل است.عضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياهپزشكي ادامه داد: در خلال پژوهش هاي پايه اي و كاربردي در بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي اين موسسه ويروس هاي نوظهور در كشور نيز شناسايي شده اند كه با پيش آگاهي هاي به موقع، مي توان از بروز اپيدمي و خسارت هاي شديد جلوگيري كرد.وي افزود: طي اين مطالعات تاكنون حدود 50 ويروس مهم بيمارگر گياهي و 3 ويروئيد بيمارگر شناسايي شده اند كه پس از تعيين خصوصيات زيستي و مولكولي در بخش نگهداري مي شوند.دكتر پوررحيم با اشاره به اينكه شناسايي عوامل بيمارگر در گياهان اولين گام در جهت مديريت كنترل بيماري هاست، گفت: براي ايجاد هر نوع رقم گياهي مقاوم به يك بيماري ابتدا بايد خصوصيات دقيق عامل بيماري مطالعه و مشخص شود و سپس با در اختيار داشتن جدايه هاي مختلف از عامل بيماري، گياهان مقاوم در برابر اين عوامل را طي آزمون هاي زيست سنجي مورد بررسي و شناسايي قرار داد.رئيس بخش تحقيقات ويروس هاي گياهي موسسه تحقيقات گياهپزشكي در پايان با تاكيد بر اهميت كلكسيون ملي ويروس هاي گياهي ايران ياد آور شد: وجود مجموعه ها و بانك هاي ويروس و ويروئيد بيمارگر گياهي از نيازهاي مهم براي تحقيقات گياهپزشكي هر كشور محسوب مي شود و مسئولان و دستگاه هاي ذيربط مي توانند با حمايت هاي لازم در اين رابطه زمينه هاي غني سازي و گسترش آنها را فراهم آورند


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر13 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal