وزارت جهاد کشاورزی
تشكيل اتحاديه مركزي تعاوني هاي زنان در كشور
1388/08/19

تا پايان افق برنامه پنجم توسعه، اتحاديه مركزي تعاونيهاي زنان در كشور تشكيل مي شود و 100 درصد تصدي گريها، واگذار مي شود. به گزارش خبرنگار ايانا، رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با اعلام اين مطلب در نخستين نشست تعاونيهاي زنان گفت: زنان روستايي بيش از 15 درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند و 69 درصد از اين جمعيت باسواد هستند.سيدمحمد موسوي بهره گيري نيروي فعال زنان، اشتغال و مشاركت گسترده آنها به عنوان نيمي از جمعيت كشور در توسعه اقتصادي را از الزامات نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور برشمرد و افزود: اين سازمان براي اجراي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور درصدد افزايش حمايت از تعاونيهاي زنان است.وي در ادامه گفت: در زمينه تشويق عملكرد و شبكه اي و تامين مايحتاج معيشتي و حرفه اي روستاييان، ايجاد فروشگاههاي مصرف و كارآمدسازي آنان مورد پيگيري قرار گرفته و در اين زمينه 176 فروشگاه در شركتهاي تعاوني روستايي زنان فعال است.موسوي حوزه صنايع دستي، صنعت، اعتباري و خدمات را از مهمترين منابع ايفاي نقش در بخش توسعه روستايي برشمرد و خاطرنشان كرد: براي كمك رساني و پشتيباني مالي از زنان روستايي، هم اكنون 138 واحد اعتباري با 9 ميليارد ريال سرمايه در 120 تعاوني زنان ايجاد شده است.وي ايجاد شغلهاي درآمدزا و نيز مشاركت گروهي و اجتماعي و كارآفريني با مشاركت كامل خود زنان را از اهداف اصلي اين حوزه ها برشمرد و افزود:گسترش مشاركت فعال و پايدار زنان روستايي سرپرست خانوار در اقتصاد خانواده هاي كم درآمد، منجر به ايجاد نظام پايدار توسعه اقتصاد خانوادگي خواهد شد.موسوي تعداد واحدهاي فعال در زمينه هاي اعتباري را 138 واحد، صنايع دستي 36، صنعت شش و خدماتي و توزيعي را 232 واحد عنوان كرد.مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور درباره افق برنامه اي تعاونيهاي زنان در پايان برنامه پنجم توسعه گفت: با توسعه كمي، تا پايان برنامه پنجم توسعه، تعداد اين تعاونيها به 500 تعاوني مي رسد.وي درباره افزايش در ساير بخشهاي تعاوني افزود: توسعه پروژه هاي كشاورزي و دامي از 53 به 100 پروژه، ايجاد واحدهاي اعتباري از 138 به 300 واحد، توسعه و بهبود صنايع دستي از 36 به 60 مورد، توسعه فعاليتهاي صنعتي از شش به 20 مورد، توسعه فعاليتهاي خدماتي از 232 به 350 مورد و واگذاري فعاليتهاي تصدي گري تا 100 درصد تا پايان برنامه پنجم پيش بيني شده است.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر10 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal