وزارت جهاد کشاورزی
فائو پيش بيني كرد:رشد 25 درصدي توليد غلات ايران
1388/08/23

 

فائو در جديدترين گزارش خود اعلام كرد ميزان توليد غلات ايران در سال جاري با رشد 25 درصدي نسبت به سال گذشته به 19 ميليون تن خواهد رسيد.به گزارش خبرنگار اقتصاد بين الملل فارس سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي(فائو) در آخرين گزارش خود از مجموعه گزارش هاي موسوم به «دورنماي محصولات و امنيت غذايي» در سال 2009 پيش بيني كرده است توليد غلات در ايران طي سال جاري نزديك به چهار ميليون تن افزايش يابد. بر اساس اين گزارش توليد غلات ايران در سال جاري با افزايش 3.7 ميليون تني نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 19 ميليون تن خواهد رسيد. در سال گذشته و به دليل خشكسالي توليد غلات در ايران از 23.5 ميليون تن در سال قبل از آن به 15.3 ميليون تن كاهش يافت. انواع غلات در ايران با افزايش توليد طي سال جاري مواجه خواهند شد كه البته گندم در اين زمينه وضعيت شاخصي خواهد داشت. پيش بيني شده است توليد گندم در ايران طي سال جاري با رشد 3.2 ميليون تني نسبت به سال قبل مواجه شود و به 13 ميليون تن برسد. در سال گذشته به دليل خشكسالي توليد گندم ايران به 9.8 ميليون تن كاهش يافته بود. بر اساس پيش بيني فائو به دليل افزايش توليد گندم واردات اين محصول طي سال جاري با كاهش 60 درصدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. در عين حال واردات گندم ايران طي سال جاري از متوسط 5 سال گذشته بيشتر خواهد بود. توليد شلتوك برنج نيز در اين سال 200 هزار تن افزايش خواهد يافت و از 2.6 ميليون تن در سال گذشته به 2.8 ميليون تن در سال جاري خواهد رسيد. فائو ميزان توليد غلات دانه درشت در ايران براي سال جاري را نيز 3.2 ميليون تن پيش بيني كرده كه نسبت به سال قبل 300 هزار تن افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش ذخاير غلات ايران نيز طي سال جاري با افزايش 900 هزار تني نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. در پايان سال گذشته حجم ذخاير استراتژيك غلات ايران 2.9 ميليون تن گزارش شده بود كه انتظار مي رود اين رقم در پايان سال جاري به 3.8 ميليون تن افزايش يابد.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal