وزارت جهاد کشاورزی
آبياري مناسب به كنترل بيماري سفيدك گندم كمك مي‌كند
1386/08/14

سفيدك داخلي گندم معمولا به آبياري بيش از حد مزرعه و يا اشباع شدن مزرعه از آب مربوط است كه با جلوگيري از آبياري بيش از حد، سفيدك داخلي گندم كنترل مي‌شود.

به گزارش ايرنا به نقل از سايت كشاورزي و منابع طبيعي ايران ، سفيدك داخلي گندم با نام علمي " " Sclerophkhora macrosporaبه سفيدك كركي و دروغي نيز معروف است. قارچ عامل بيماري ، دامنه ميزباني وسيعي داشته و جو، برنج ، ذرت خوشه‌اي و بسياري از گندميان را آلوده مي‌كند. عامل بيماري به وسيله بذر، بقاياي گياه و خاك آلوده قابل انتقال است، در دماي بين ۱۰تا ۲۵درجه سانتيگراد گسترش بيماري شدت مي‌يابد، بيماري ممكن است توسط عامل بيماري موجود در خاك آغاز شود و يا از طريق علف‌هاي هرز ميزبان مانند " اگروپيرون" ، "علف پشمكي" و "پوآ" رخ دهد.

سفيدك داخلي گندم به طور معمول در مناطق مرطوب و مزارع آبي بيشتر در قسمت‌هاي آبگير مزرعه ديده مي‌شود، غلاف‌هاي برگ در آب ساكن آلوده مي‌شوند.

علائم آلودگي در طي رشد طولي گياه در مراحل پنجه زني و به ساقه رفتن كاملا آشكار است، علائم بيماري بيشتر در مراحل اوليه رشد گياه ميزبان به صورت زردي برگ ها، كوتولگي شديد و پنجه زني زياد مشاهده مي‌شود. بسياري از گياهاني كه آلودگي شديد دارند، طي مرحله پنجه زني تا اوايل مرحله رشد طولي ساقه از بين مي‌روند، قبل از خوشه دادن، برگها در بوته‌هاي آلوده، ضخيم، چرمي و يا داراي برآمدگي مي‌شوند. چنين بوته‌هايي به طور معمول توليد خوشه و دانه نمي‌كنند و بسياري از آنها قبل از ساقه دادن خشك مي‌شوند.

در صورت تشكيل خوشه، پوشش‌هاي گل ضخيم، گوشتي، كشيده و بدشكل مي‌شود، دانه‌هاي حاصل از خوشه‌هاي آلوده، قدرت جوانه زني ندارند، پس از خوشه دادن، بوته‌هاي آلوده، برگها و خوشه‌هاي پيچيده‌اي دارند و بسياري از آنهااندام‌هاي تغيير يافته برگي دارند. كنترل سفيدك داخلي گندم وقتي مناسب است كه ازنگهداري آب جلوگيري شود، در نواحي كه چنين مشكلي وجود دارد اصلاح و زهكشي خاك مفيد است، ممانعت از آلودگي خاك به وسيله بقاياي گياهي ميزبان در زمان پاكيزه‌سازي خاك در مبارزه با بيماري موثر است.

استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفوني بذور، تناوب زراعي و كنترل علف‌هاي هرز از ديگر راههاي كنترل سفيدك داخلي گندم است.
اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر12 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal