وزارت جهاد کشاورزی
سیستم مراقبت فعال در مراکز تکثیر میگو از سال 87 اجرا می شود
1386/12/25

مديركل دفتر بهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور گفت: سيستم مراقبت فعال در مراكز تكثير ميگو از سال آينده به منظور نمونه برداري از گونه هاي پرورشي در كشور اجرا مي شود.

محمد عزيززاده در گفتگو با مهرگفت: در حال حاضر سيستم مراقبت فعال در گونه ميگوي پرورشي وانامي در حال اجرا است كه اين سيستم از سال آينده در كليه مراكز تكثيرميگو در سطح كشوراجرايي خواهد شد.

مديركل دفتربهداشت و مبارزه با بيماريهاي آبزيان سازمان دامپزشكي كشور، بيان كرد: سيستم مراقبت به دو دسته سيستم پايش فعال و سيستم پايش غيرفعال تقسيم مي شود به نحويكه درسيستم پايش غير فعال بعد از وقوع بيماري در مزارع پرورشي بيماري تشخيص داده مي شود اما درسيستم مراقبت فعال قبل از وقوع بيماري نمونه برداريها ازمراكز تكثيرو در سنين پايين انجام مي شود.

وي با اشاره به اجراي سيستم پايش فعال در ماهي سردابي يا همان قزل آلا در كشور، اظهار داشت: با توجه به اينكه هم اكنون فصل اصلي پرورش و توليد ماهي قزل آلا است؛ لذا سيستم مراقبت فعال به منظور نمونه برداريها در حال انجام است.

عزيز زاده با بيان اينكه برنامه مراقبت فعال در مراكز تكثيرماهيان گرمابي ( كپورماهيان) براي اولين بار در كشوراجرا مي شود، افزود: ازابتداي بهار87 نمونه برداري از مراكز تكثير ماهيان گرمابي آغاز مي شود و نسبت به دو پاتوژنها بيماري كوئي هرپس ويروس(koi Herpes Virus ) بيماري Gcrv (Grass Carp Reo )  و Svc ويرمي بهاره كپورماهيان به عنوان عامل بيماريزا در سطح مراكز تكثير ماهيان گرمابي مورد بررسي قرار مي گيرند.


اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@maj.ir
pr@agri-jahad.org
www.pr.maj.ir

تعداد مشاهده خبر21 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal