وزارت جهاد کشاورزی
تشكيل كارگروه ويژه براي ساماندهي بازار محصولات كشاورزي
1388/09/01

معاون وزير جهاد كشاورزي در امور مجلس و استان ها گفت :كارگروه ويژه متشكل از وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني براي ساماندهي بازار محصولات كشاورزي تشكيل شده است. به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، پيمان فلسفي در حاشيه چهارمين همايش علمي -كاربردي قارچ هاي خوراكي در مصاحبه با خبرنگاران با بيان اينكه در اين كارگروه وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي عضو هستند تصريح كرد : در اين كارگروه سياست گذاري مشترك در زمينه ساماندهي بازارهاي داخلي و صادرات و واردات انجام مي شود. فلسفي درباره واردات برنج نيز گفت :براي واردات برنج منع قانوني نداريم اما با تعريف نظام تعرفه اي منسجم و هماهنگي با وزارت بازرگاني قرار است كه واردات اين محصول كنترل شود . وي در پاسخ به اين سئوال كه برنامه اين وزارت خانه براي اجراي طرح تحول اقتصادي چيست افزود: برنامه دولت در بخش كشاورزي افزايش بهره وري در توليد است ؛از آنجا كه بخش كشاورزي با مصرف نهاده هاي مختلف مواجه است بايد بتواند خود را با شرايط طرح تحول اقتصادي تطبيق دهد. وي با بيان اينكه هم اكنون مصرف نهاده ها و بهره وري توليد در حد مطلوب نيست اضافه كرد : بايد هزينه هاي توليد كاهش و بهره وري ارتقا يابد . معاون وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد :با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها الزام قانوني براي بخش كشاورزي ايجاد مي شود تا در برنامه اي زمان بندي شده خود را با اهداف اين لايحه تطبيق دهد. وي با بيان اينكه بين مجلس و وزارت جهاد كشاورزي براي اجراي اين لايحه همكاري و هماهنگي خوبي وجود دارد گفت :لايحه هدفمند سازي يارانه ها در مجلس با دقت بررسي شد و نمايندگان نگاه خوبي به بخش كشاورزي داشتند. وي تصريح كرد : آن طور كه گفته مي شود به بخش كشاورزي شوك وارد نخواهد شد زيرا طرح هدفمند سازي يارانه ها در برنامه زمان بندي 5 ساله اجرا مي شود و بخش كشاورزي هم در اين زمان فرصت دارد خود را با اين طرح تطبيق دهد. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت :مصرف نهاده هاي كشاورزي با استفاده از اصلاح الگوي مصرف در دستور كار قرار گرفته است و بايد هم به كشاورزان و هم به مصرف كنندگان انتقال و آموزش داده شود. وي با بيان اينكه يارانه هاي بخش كشاورزي حذف نمي شود بلكه هدفمند مي شود تصريح كرد: مجلس بحث حذف يارانه هاي نهاده هاي كشاورزي را از لايحه حذف كرد اما با توجه به حذف يارانه هاي حامل هاي انرژي و استفاده آن در بخش كشاورزي ، پيش بيني مي شود هزينه هاي توليد در اين بخش افزايش يابد .

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر14 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal