وزارت جهاد کشاورزی
راه اندازي نظام صنفي كشاورزي ايران تا 3 سال آينده
1387/10/10

مديركل دفتر بسيج سازندگي و توسعه تشكل‌هاي وزارت جهادكشاورزي،از استقرار و راه اندازي " نظام صنفي كشاورزي ايران " ظرف سه سال آتي خبر داد. " تقي رجبي " درشهركرد در گفت و گو با ايرنا افزود: در اين نظام صنفي ،باكاهش تصدي گري دولت ، كشاورزان پروانه كار دريافت مي‌كنند و مشاغل كشاورزي طبقه‌بندي و استانداردسازي مي‌شود و ضوابط فني بخش كشاورزي نيز تعريف مي‌شود.

به گفته وي، به استناد ماده ‪۳۵قانون نظام مهندسي كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي مكلف به تهيه و تدوين آيين‌نامه نظام صنفي كشاورزي ايران شد كه مقدمات و پيش‌نويس اين آيين‌نامه تهيه شد و استقرار نظام‌صنفي در كميسيون‌هاي عمراني و لوايح ويژه دولت نهم مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.

وي تصريح كرد:با تصويب اين آيين‌نامه، استقرار نظام صنفي كشاورزي در سه سال راه‌اندازي خواهد شد كه سال اول مقدمات، سال دوم استقرار و در سال سوم اجراي كامل نظام صنفي كشاورزي صورت مي‌گيرد.

رجبي يادآور شد: با اجراي نظام صنفي كشاورزي، يك سيستم اجراي غيردولتي در كشاورزي ايران مستقر مي‌شود و ‪۸۰درصد از تصدي‌گري‌هاي دولت به كشاورزان واگذار خواهد شد. به گفته وي، براساس اين نظام ،كشاورزان بر عملكرد بخش كشاورزي نظارت خواهند كرد و مجوزهاي بخش كشاورزي را صادر مي‌كنند و تخلفات بخش كشاورزي توسط خود كشاورزان شناسايي شده، قاضي ، هيات بدوي ، هيات تجديد نظر نيز در اين نظام مستقر خواهد شد. رجبي يادآور شد:سهم دولت در بخش كشاورزي با اجراي نظام صنفي كشاورزي به يك پنجم وضع موجود كاهش خواهد يافت.

وي تصريح كرد:كشاورزان عضو هر تشكلي صنفي ديگر كه باشند، موظف به عضويت در اين نظام صنفي هستند و نظام صنفي يك سيستم اجرايي است و هويت شغلي كشاورزان براساس فعاليت‌هاي كشاورزي طبقه بندي و استانداردسازي مي‌شود.

مديركل توسعه تشكلهاي وزارت جهادكشاورزي اظهار داشت:در طول اجراي برنامه پنجم توسعه كشور بخش زيادي از وظايف و تصدي‌گري دولت در بخش كشاورزي به مردم واگذار خواهد شد. به گفته وي،در حال حاضر ‪۳۱هزار تشكل كشاورزي در ايران فعال است كه ‪۲۵ هزار تشكل را تعاوني‌ها تشكل مي‌دهند و شش هزار تشكل نيز تشكل‌هاي مردم نهاد و شركت‌هاي خدمات مشاوره‌اي مي‌باشند.

 

رجبي يادآور شد: هم‌اكنون از چهار ميليون و ‪۳۰۰هزار بهره‌برداري بخش كشاورزي ‪۲۷/۴درصد از جمعيت كشاورزان ايران در قالب تشكلها سازماندهي شده و تا پايان برنامه پنجم ضريب پوشش تشكل‌ها به ‪۵۰درصد خواهد رسيد. وي تاكيد كرد:كشاورزان براي دفاع از حقوق شغلي خود بايد در نظام صنفي كشاورزي ايران عضويت پيدا كنند.

به گفته وي،هم‌اكنون ‪۲۵درصد از توليد ناخالص كشور در بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد و ‪۱۲درصد فرصت شغلي اقتصاد ايران متعلق به بخش كشاورزي است و اين بخش با چهار ميليون و ‪۳۰۰هزار بهره‌بردار نقش مهمي در اقتصاد ايران دارد. مديركل دفتر توسعه تشكلهاي وزارت جهادكشاورزي يادآور شد:نظام صنفي بخش كشاورزي دربسياري‌ازكشورهاي اروپايي نيز اجرا شده و نقش دولت در كشورهاي ديگر در تصدي‌گري كشاورزي ناچيز است

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي

pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir

تعداد مشاهده خبر11 بار
تصاویر مرتبط
tempShow
Powered by DorsaPortal