فرم ثبت اطلاعات اولیه ازالگوی موفق مدیریت جهادی پیشنهادی
*********************************************************
* نام دستگاه دولتی/بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی:
* عنوان الگو:
* پیامدها و اثرات شاخص های کمی و کیفی احرای الگوبر روی جامعه هدف:
* محدوده اجرای الگو:
* اهداف الگو:
* مخاطبین الگو:
* شیوه اجرای الگو:
* ساختار الگو:
* نحوه تامین اعتبار الگو:
* دستگاهها یا سازمانهای همکار:
* سابقه اجرای الگو های مشابه و تمایز و تفاوت الگوی پیشنهادی با موارد مشابه قبلی:
فایل مستند الگوی معرفی شده(pdf یا word)
* ویژگیهای بارز الگوی معرفی شده جهت انتخاب به عنوان الگوی موفق:
* ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت ترویج الگوی موفق پیشنهادی:
* نام مسئول اجرای الگوی موفق مدیریت حهادی:
* شماره تماس مسئول الگوی موفق مدیریت جهادی:
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.