محمدرضا بخشی

مشخصات و سوابق تجربي، علمي، تحقيقي و آموزشي

نام : محمدرضا
نام خانوادگي : بخشي
تلفن : 42916385- 09127160511
پست الكترونيك : Brm. mreza@yahoo.com
تحصيلات: فوق ليسانس
مشاغل: دفتر پژوهشهاي وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان سنجش آموزش كشور (موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي)
حوزه‌هاي تخصصي : برنامه ريزي توسعه روستايي
مهارتها :
عضويت در انجمنها، مجامع و كميته‌ها:
داور مجلات علمي:
جوايز و گواهينامه‌ها:
انتشارات :
الف – پايان نامه :
ب – مقالات منتشر شده درمجلات علمي- پژوهشي، علمي – ترويجي و علمي – مروري:
مقالات علمي – پژوهشي چاپ شده در نشريات علمي معتبر
رديف
عنوان مقاله
نام نشريه / بولتن
تاريخ چاپ
نمايه شده در
نويسنده / همكار
1
عوامل موثر بر بهره‌وري گندمكاران استان تهران
پژوهشهاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس
تابستان 1386
ISC
همكار
2
تحليلي بر آينده‌نگاري علم و فناوري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مطالعه تطبيقي ژاپن و چين)
اطلاع‌رساني آستان قدس رضوي
تابستان 87
ISC
نويسنده
3
ترازيابي جايگاه ج.ا. ايران در منطقه آسياي جنوب غربي براساس شاخص‌هاي تبيين‌گر آسيب‌پذيري و امنيت غذايي
اقتصاد كشاورزي و توسعه – موسسه پژوهشها ....
پاييز 87
ISC
نويسنده
4
روش‌هاي حمايت از جامعه روستايي به وسيله موافقت‌ نامه‌هاي كشاورزي در سازمان جهاني تجارت و ارائه رهنمودهايي براي ايران
پژوهشهاي روستايي - دانشگاه تهران
پاييز 89
ISC
نويسنده
5
و.ضعيت امنيت غذايي كشورهاي عضو مركز توسعه يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه: كاربرد رهيافت تلفيقي PROMETHEE و AHP
اقتصاد كشاورزي و توسعه – موسسه پژوهشها ....
بهار 90
ISC
نويسنده
6
ارزيابي وضعيت نوآوري در منطقه جنوب غرب آسيا و تعيين جايگاه ايران : كاربرد روش تصميم گيري پرومته
سياست علم و فناوري
بهار 90
ISC
نويسنده
7
تعيين مكان بهينه انباشت پسماند روستاي فيل‌آباد فارسان با استفاده از رهيافت تلفيقي: پرموتاسيون و بولين
مسكن و محيط روستا – بنياد مسكن
تابستان 91
ISC
همكار
رديف
عنوان مقاله
نام نشريه / بولتن
تاريخ چاپ
نويسنده / همكار
1
آينده‌نگاري تكنولوژي
تديبر – شماره 182
چاپ 1386
نويسنده
2
آينده‌نگاري رويكردي نو در سياست‌گذاري فناوري با تاكيد بر تجربه ژاپن در حوزه كشاورزي
دوماهنامه جهاد
پذيرش
1386
نويسنده
3
پتانسيل‌ها و تنگناهاي نظام‌هاي بهره‌برداري استان چهارمحال و بختياري جهت استفاده بهينه از آب
دوماهنامه جهاد
چاپ 1387
نويسنده
پ – مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانسها :
رديف
عنوان مقاله
نام مجمع/
كنگره/ همايش
محل برگزاري
تاريخ برگزاري
مجري / همكار
1
ارزيابي پتانسل‌هاي بخش كشاورزي با تاكيد بر صنايع تبديلي و تكميلي.
سازمان جوانان خانه كشاورز
دانشگاه تربيت مدرس
بهمن 84
مجري
2
مهاجرت روستاييان؛ علل و روندها
سازمان جوانان خانه كشاورز
دانشگاه تربيت مدرس
بهمن 84
مجري
3
تحليلي بر جايگاه جامعه روستايي در سند چشم‌انداز ملي
دومين همايش ملي توسعه روستايي
تهران
ديماه 86
مجري
4
روش‌شناسي آينده‌نگاري و آينده‌پژوهي
ايران 1400
تهران
آذر 86
مجري
5
مطالعه سياستهاي مبتني بر عدالت محوري و پايداري توسعه مناطق روستايي ايران
همايش ملي توسعه پايدار روستايي
بجنورد
شهريور 89
همكار
رديف
عنوان مقاله
نام مجمع/
كنگره/ همايش
محل برگزاري
تاريخ برگزاري
مجري / همكار
1
توسعه روستايي در ايران
مطالعات روستايي
دانشگاه تهران
1385
مجري
ت– كتابهاي تأليف، ترجمه و ويراستاري علمي شده:
ث – گزارشات پژوهشي و تحليلي:
رديف
عنوان گزارش پژوهشي
كد طرح
سمت در طرح
سال شروع
سال خاتمه
1
طراحي سيستم برنامه‌ريزي نيروي انساني شناورهاي صيادي
1381
1382
همكار
2
مطالعه سيستم تحقيق امور دام كشور
1381
1383
همكار
3
بررسي عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي كار استان تهران
1381
1383
همكار
4
ارزيابي پيامدهاي فرصت‌هاي مطالعاتي و بررسي عوامل مؤثر بر آن
1382
1384
همكار
5
مطالعه مشكلات كارگاههاي روستايي استان اردبيل
1384
---
همكار
6
مطالعات پايه طرح گردشگري قره‌سو (كلات خراسان)
1384
همكار
7
مطالعه تطبيقي حمايت‌هاي داخلي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از بخش كشاورزي
1384
1384
مجري
8
درآمدي بر آينده‌پژوهي در بخش كشاورزي و بررسي تجارب
1385
1386
همكار
9
مطالعه نظام‌هاي بهره‌برداري استان چهارمحال و بختياري
1386
1387
مجري
10
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در برنامه‌ريزي و توسعه كشاورزي و روستايي
1388
1389
همكار
11
مطالعه سياستهاي مبتني بر عدالت و پايداري توسعه مناطق روستايي
1390
1391
همكار
12
بررسي تنوع توليد در بخش كشاورزي با تاكيد بر تجارب بين‌المللي
1391
1392
همكار
13
گزارش نظام‌هاي بهره‌برداري شهرستان خدابنده - به منظور كمك به شناخت وضع موجود و كمك به تصميم‌گيري در تخصيص اعتبارات توسعه كشاورزي
1388
1388
مجري
گزارش مطالعات پايه شهرستان برداسكن و كاشمر
1388
1388
مجري
14
تهيه گزارش «تجربيات موفق جمهوري اسلامي ايران در زمينه نهادسازي در بخش كشاورزي ايران» - انتقال تجارب ايران به فائو (3111)
1388
1388
همكاري
15
همكاري در تهيه گزارش 30 ساله فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توسعه روستايي - جهت انتقال تجارب به آفريقاي جنوبي
1388
1388
همكاري
16
همكاري در تدوين گزارش «نقش جوانان در توسعه» به منظور ارائه به مجامع بين‌المللي – انتقال تجارب ايران به سيرداپ
1391
1391
همكاري
17
عملكرد هشت ساله بخش كشاورزي و روستايي
1391
1391
همكاري
18
همكاري در تدوين پيش نويس آيين نامه كشت فراسرزميني - تقاضاي وزير جهادكشاورزي و به تبع آن مدير گروه وقت
1392
1392
همكاري
19
تهيه بانك اطلاعاتي زراعي و باغي واحدهاي هيدرولوژي استان سيستان و بلوچستان و استان كهگيلويه - به منظور تدوين برنامه 1404 (سند برنامه توسعه)
1390
1392
همكاري
20
همكاري در تهيه گزارش «قوانين سرمايه‌گذاري و تجارت و مسائل قانوني كشت فراسرزميني در كشورهاي گرجستان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه، بلاروس»
1392
همكاري
21
الويت‌بندي دهستان‌هاي كشور - تكليف قانوني ماده 194
1392
1393
مجري
22
تدوين نظام ملي شاخص‌هاي توسعه در بخش كشاورزي و روستايي – تقاضاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
1393
1393
مجري
23
آسيب شناسي كشاورزي از منظر برنامه ريزي و سياستگذاري
1393
ج– تحقيقات:
كارفرما
سمت
دورة مطالعه
عنوان‌تحقيق
رديف
1-
2-
3-
4-
سوابق تدريس و آموزشي
الف – راهنمايي پايان‌نامه‌ها:
الف – ا- دكتري:
الف-2- كارشناسي ارشد:
الف – 3- كارشناسي:
ب –مشاوره پايان‌نامه‌ها:
ب- 1- دكتري:
ب-2- كارشناسي ارشد:
پ –داور و ناظر پايان‌نامه‌ها:
پ-1- دكتري:
پ – 2- كارشناسي ارشد :
ت – تدريس:
ت-1- كارشناسي ارشد و دكتري:
ت-2- كارشناسي:
ت-3- كارگاههاي آموزشي:
تاریخ به روزرسانی:
1396/05/21
تعداد بازدید:
7
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal