کتابخانه اداره کل آموزش عقیدتی

ارزش واهمیت واعتبار کتابها وخصوصا کتب مذهبی ومعنوی بر کسی پوشیده نیست ودرهمین زمینه کتابخانه اداره کل اموزش عقیدتی از سال 1375 باسازماندهی جدید واستفاده از سیستم طبقه بندی    LC  وبا ثبت کتب دردفتر ثبت کتابخانه با شماره اموال فعالیت خود را اغاز کرد درحال حاضر کتابخانه آموزش عقیدتی با داشتن 8500 جلد کتاب درزمینه های عقیدتی (حدود 75% ) وتاریخ وادبیات حدود 15% و20% کتب مرجع وسایر رشته ها می باشد وجذب اعضاء با صدور کارت عضویت وارائه خدمات وپرسنل وزارتخانه حداکثر تا 4 کتاب به هر نفر به صورت امانت 15 روزه مباشد .

درزمینه تحقیق وپذیرش کارورزی برای دانشجویان کتابداری از مراکز آموزش عالی ودانشگاهها وارائه خدمات روز از طریق تهیه دو عنوان روز نامه کیهان وهمشهری با همکاری وهمیاری پرسنل آموزش عقیدتی می باشد .

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.