همکاران ستادی

دکتر سعید سعادت
مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا
دکتری خاکشناسی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آبدکتر محمد کاظم رمضانی
معاون سلامت غذای دفتر محیط زیست و سلامت غذا
دکتری آفتکش ها ( باقیمانده سموم) 
عضو هیات علمی موسسه گیاهپزشکی

آقای مهندس سیروس صدیقی
سرپرست معاونت محیط زیست دفتر محیط زیست و سلامت غذا
فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

آقای سعید مقری موذن

کارشناسی رشته اطلاع رسانی

مسئول امور دفتری و امور عمومی

s_mooazen@yahoo.com

 آقای مهندس محمد حسین کریمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناس ایمنی زیستی و

 عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی
mh.karimi@areo.ir


 خانم مهندس اقدامی

 کارشناس ارشد محیط زیست 

( مدیریت پسماند، کدکس مواد غذایی،ارزیابی های زیست محیطی،  صنایع و واحدهای خدماتی سبز در بخش کشاورزی)

afsaneh_e786@yahoo.com
 

آقای مهندس کاوه حاتمی

کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

تغییرات اقلیمی- مسئول سایت
k.hatami@areo.ir

 آقای مهندس رضا خدارحمی

 کارشناسی ارشد شیلات ، 

 مسئول ضایعات و پساب 

(مباحث آب در توسعه پایدار کشاورزی و زیر بخشهای آن، شاخصهای توسعه پایدارشیلات)

rezakhodarahmi@yahoo.com


 خانم مهندس رضوی

 کارشناسی گیاهشناسی، 

منابع پایه و فناوری پاک 

(تنوع زیستی، شاخصهای توسعه پایدارتولیدات گیاهی)

mozhganrazavi@yahoo.com
خانم مهندس لیلا سرابیان
کارشناس ارشد بیابان زدایی
نظارت و ارزیابی زیست محیطی
(مدیریت پسماند، کدکس مواد غذایی، ارزیابی های زیست محیطی، صنایع و واحدهای خدماتی سبز در بخش کشاورزی و مدیر داخلی نشریه)
sarabian_lila@yahoo.com
خانم مهندس ندا آشتیانی
کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
آموزش و بین الملل
n.ashtiani@agri-jahad.org

خانم دکتر مهرناز بنی اعمام 
دکتری شیلات
( رییس گروه استانداردها، بهداشت و استانداردهای کشاورزی،،بررسی و اجرای HSE ، دبیر کمیته متناظر استاندارد TC234 سازمان استاندارد)


بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.