همکاران ستادی

دکتر سعید سعادت
مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا
دکتری خاکشناسی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر محسن مروتی
معاون محیط زیست و سلامت غذا
دانشیار و عضو هیات علمی موسسه گیاهپزشکی

آقای مهندس سیروس صدیقی
 معاون محیط زیست و  توسعه پایدار
فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

 آقای مهندس محمد حسین کریمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناس ایمنی زیستی و

 عضو کمیته ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی
mh.karimi@areo.ir


 


آقای مهندس کاوه حاتمی

کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست

تغییرات اقلیمی- مسئول سایت
k.hatami@areo.ir

 آقای مهندس رضا خدارحمی

 کارشناسی ارشد شیلات ، 

 مسئول ضایعات و پساب 

(مباحث آب در توسعه پایدار کشاورزی و زیر بخشهای آن، شاخصهای توسعه پایدارشیلات)

rezakhodarahmi@yahoo.com


 


خانم مهندس اقدامی

 کارشناس ارشد محیط زیست 
( مدیریت پسماند، کدکس مواد غذایی،ارزیابی های زیست محیطی،  صنایع و واحدهای خدماتی سبز در بخش کشاورزی)
afsaneh_e786@yahoo.com 


خانم مهندس رضوی

 کارشناسی گیاهشناسی، 

منابع پایه و فناوری پاک 

(تنوع زیستی، شاخصهای توسعه پایدارتولیدات گیاهی)

mozhganrazavi@yahoo.com
خانم مهندس سرابیان
کارشناس ارشد بیابان زدایی
نظارت و ارزیابی زیست محیطی
(مدیریت پسماند، کدکس مواد غذایی، ارزیابی های زیست محیطی، صنایع و واحدهای خدماتی سبز در بخش کشاورزی و مدیر داخلی نشریه)
sarabian_lila@yahoo.com
خانم مهندس آشتیانی
کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
راهبر اتوماسیون و مسئول آموزش
n.ashtiani@agri-jahad.org

آقای سعید مقری موذن
کارشناسی رشته اطلاع رسانی
مسئول امور دفتری و امور عمومی
s_mooazen@yahoo.com


خانم رحمتی جعفری حقیقی
همکار امور دفتری و امور عمومی


بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.