شرح وظایف دفتر نماینده ولی فقیه

 

 1 – بررسی و شناخت رسالت ، اهداف ، مأموریتها ، استراتژیها و وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی ؛

2 – تهیه و تدوین طرحها و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت حوزه نمایندگی ولی فقیه ؛

3 -  بررسی و تبیین چشم اندازها و دورنمای کلان حوزه نمایندگی ولی فقیه بر اساس موضوعات و مأموریتهای محوله؛

4 – انجام اقدامات لازم پیرامون تقویت مبانی دینی و اعتقادی همکاران و تحکیم پایه های معرفتی ؛

5 – انجام اقدامات لازم به منظور شناخت روحیه و فرهنگ جهادی به منظور ترویج و معرفی آن در سطح وزارت ؛

6 – انجام اقدامات لازم به منظور ترویج و تشویق دین باوری ، خداشناسی ، معاد شناسی و معرفت نفس در جهت خودسازی و سالم سازی محیط ؛

7 – انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی و معرفی افراد شایسته ، متعهد و برخوردار از ارزشهای اسلامی و انقلابی به مدیران و کارکنان ؛

8 – انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات معنوی به کارکنان ، خدمات مشاوره ای در جهت حل مشکلات فردی ، اجتماعی یا روحی و پاسخ به پرسشهای مذهبی کارکنان ؛

9 – انجام اقدامات لازم به منظور تعیین و تنظیم نحوه ی ارائه خدمات معنوی و ارشادی در حوزه اداری ؛

10 – انجام بررسی ها و اقدامات لازم جهت توجیه مدیران و مسؤولان وزارتخانه در اتخاذ بهترین راهها و شیوه های     خدمت رسانی و پاسخگویی ؛

11 – انجام اقدامات لازم پیرامون الگوسازی و معرفی و تشویق اسوه های اخلاقی و تربیتی ؛

12 – برنامه ریزی لازم در جهت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه شعائر اسلامی در میان کارکنان ؛

13 – برنامه ریزی لازم جهت شناسایی نیروهای ارزشی و جلب همکاری آنها در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ؛

14 – انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی امکانات بالفعل و بالقوه موجود در وزارتخانه و فراهم ساختن امکانات جدید و به کارگیری آنها در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر طبق برنامه های ستاد ؛

15 – انجام بررسی های لازم به منظور تهیه و تدوین پیشنهادها و راهکارهای عملی و متناسب جهت ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در سطح وزارتخانه و ارائه آن به ستاد امر به معروف و نهی از منکر ؛

16 – هماهنگی و همکاری در جهت اجرای برنامه و سیاست های اعلام شده از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر عملکرد واحدها و تشکلهای فرهنگی در زمینه اجرای فریضه ؛

17 – تنظیم گزارش عملکرد شورای امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات انجام شده و اخبار و اطلاعات مربوط در زمینه اجرای فریضه در وزارت ؛

18 – برنامه ریزی لازم به منظور فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم ، مسؤولان و کارکنان وزارت با حوزه نمایندگی ؛

19 – انجام اقدامات لازم به منظور انعکاس معیارهای ارزشی و مأموریتهای حوزه نمایندگی ولی فقیه ؛

20 – انجام برنامه ریزی لازم به منظور نظارت و بازرسی های مستمر به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در جهت رعایت حدود شرعی ، موازین اسلامی ، در کلیه امور مربوط به جهاد کشاورزی در چارچوب اهداف حوزه ؛

21 – نظارت بر عملکرد حوزه های نمایندگی تحت پوشش و تهیه گزارشها و تحلیل های جامع از اوضاع مربوط به مراکز تحت پوشش ؛

22 – برنامه ریزی لازم در جهت حسن ارتباط مسؤلان حوزه های نمایندگی ولی فقیه با یکدیگر و ارتباط متقابل آنها با مقامات و مسؤولان دستگاههای محلی هر مرکز در جهت بهره گیری از استعدادهای مختلف ؛

23 – بررسی و اظهار نظر در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت حوزه های نمایندگی ولی فقیه در مراکز جهاد کشاورزی ؛

24 – تهیه و تدوین و تنظیم بودجه مورد نیاز طرحها و برنامه های حوزه نمایندگی با مشارکت واحدهای تحت پوشش و       پیگیری به منظور اخذ اعتبارات و ابلاغ آنها ؛

25 – ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ارائه گزارشهای لازم ؛

26 – برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور طراحی و تشکیل بانکهای اطلاعاتی درخصوص مجموعه وظایف حوزه ؛

27 – جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای عملکرد فعالیتهای حوزه نمایندگی و تهیه گزارشهای تحلیلی و تطبیقی و ارائه آنها به مراجع ذیربط ؛

28 – تهیه ، تدوین و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز حوزه وظایف نمایندگی ولی فقیه و نظارت بر حسن اجرای آنها ؛

29 – نظارت بر انجام ذبح شرعی دام و طیور درکشتارگاههای داخل و خارج از کشور از طریق ناظرین ؛

30 – نظارت بر فراورده های غیر خوراکی تولیدات کشتارگاهی از جهت رعایت موازین شرعی ؛

31 – انجام کلیه عملیات و فعالیتهای پشتیبانی اعم از اداری ، مالی و رفاهی حوزه نمایندگی ولی فقیه ؛

32-   انجام سایر وظایف محوله از سوی مسؤول مافوق .


   شرح وظایف مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی بخش کشاورزی

 

 1ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون الگوها، مدلها و سیستمهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی در خصوص هریک از موضوعات مربوط به وظایف وزارت جهادکشاورزی

2ـ انجام تحقیق و بررسیهای لازم پیرامون حدود و موازین شرعی ، دیدگاههای اسلام و رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی

3ـ انجام تحقیق و بررسیهای لازم پیرامون مبانی و مسائل فقهی و حقوقی وظایف مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و ارائه پیشنهادهای لازم

4ـ انجام تحقیقات و مطالعات لازم پیرامون ارزشهای اسلامی در نظام اداری و سازمانی وزارت جهاد کشاورزی بمنظور تحقق عینی و عملی ارزشهای اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی

5ـ انجام تحقیق و بررسیهای لازم پیرامون تمدن اسلامی در زمینه کشاورزی با استفاده از شناسایی نسخه های خطی در داخل و خارج از کشور

6ـ انجام مطالعات لازم پیرامون شناخت آسیبهای احتمالی تشکیلات اداری اسلامی با توجه به سطح استاندارد کردن آن در معیارهای اسلامی

7ـ انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص مسائل و مشکلات بخش کشاورزی از منابع دینی و تعامل دوسویه کارشناسان کشاورزی و متخصصین  علوم اسلامی

8ـ انجام تحقیق و بررسیهای لازم به منظور شناسایی ، گردآوری ، تعریف و تبیین و تدوین ضوابط و موازین اسلامی و حدود شرعی مترتب بر امور مربوط به وظایف وزارت جهاد کشاورزی

9ـ انجام مطالعات لازم پیرامون شناسایی و تعیین مصادیق ارزشهای اسلامی ، معرو ف و منکر در جهاد کشاورزی و مشارکت در تنظیم و تدوین راهکارهای عملی این فریضه

10ـ تهیه و تنظیم و تدوین چارچوبها، ارائه  مدلها و الگوه‌های اسلامی کاربردی ، سیستمها و نظامهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی در زمینه های وظایف وزارت جهاد کشاورزی

11ـ تهیه و تدوین متون و جزوات و کتابهای آموزش عقیدتی، معارف اسلامی در زمینه فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی

12ـ تهیه و تدوین دایره المعارف اسلامی کشاورزی، طبیعت و محیط زیست

13ـ طراحی و ایجاد پایگاه و سیستم اطلاع رسانی مرکز پیرامون مقالات، نشریات، جزوات مربوط به کشاورزی ازدیدگاه اسلام وتمدن اسلامی

14ـ انعکاس دستاوردهای تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز با استفاده از شیوه های مستند سازی و

15ـ انجام اقدامات لازم در جهت گردآوری، سازماندهی، اشاعه و برآورد نیازهای اطلاعات فنی مرکز

16ـ برقراری ارتباط، همکاری متقابل و مبادلات علمی و تحقیقاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج در حطیه وظایف محوله نظیر حوزه های علوم دینی و دانشگاهها

17ـ احصاء عناوین  طرحها و پروژه های قابل تحقیق در وزارت جهاد کشاورزی پیرامون وظایف مرکز و فراهم سازی بهتر مناسب برای اجرای تحقیقات توسط بخشهای غیر دولتی

18ـ برقراری ارتباط با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی مراکز علوم اسلامی در داخل و خارج و برنامه ریزی به منظور ارتقاء کمی و کیفی پروژه های تحقیقاتی با استفاده  بهینه از خدمات متخصصین عالی رتبه

19ـ برنامه ریزی به منظور هدایت پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری  در راستای وظایف و نیازهای تحقیقاتی مرکز

20ـ نظارت بر فعالیتهای گروه‌های تحقیقاتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور بهینه سازی روشهای تحقیقاتی با بکارگیری الگوهای جدید و ابزار و تکنولوژی نوین و رعایت استانداردها

21 -  انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق .
 

 شرح وظایف اداره کل آموزش عقیدتی

 

 1ـ تبلیغ فرائض دینی ، موازین شرعی ، ارزشهای انقلابی ، مواضع حضرت امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب     مدظله العالی در وزارت جهادکشاورزی

2ـ‌ نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش عقیدتی در مجموعه وزارتخانه در قالب دوره های آموزش حضوری ، نیمه حضوری و غیرحضوری

3ـ نیازسنجی و شناخت مسائل دینی مرتبط با نظام اداری و اولویت بندی آنها جهت برنامه ریزی و اجرا

4ـ برنامه ریزی و اجرای امور پرورشی برای کارکنان و فرزندان آنها نظیر برگزاری مسابقات کتابخوانی ، مسابقات  مقاله نویسی ، جشن تکلیف و اردوهای سیاحتی ـ زیارتی

5ـ برنامه ریزی و ترویج شعائر و معارف اسلامی از طریق مختلف نظیر انجام امور تبلیغی اعم از نصب بیلبورد ، پلاکارد، تراکت ، حدیث هفته ، پیام ولایت ، مسابقات حضوری و برگزاری مراسم سخنرانی و مداحی در ایام ا و مناسبتهای مذهبی

6ـ تجهیز و توسعه کتابخانه های عقیدتی و تشکیل بانک اطلاع رسانی از طرق تهیه مواد سمعی و بصری

7ـ نیازسنجی ، برنامه ریزی ، تدوین دوره های آموزشی ذابحین و ناظرین کشتارگاههای کشور از نظر ذبح شرعی با هماهنگی مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور .

 

8ـ‌ برنامه ریزی جهت تقویت توانائیهای علمی و مکتبی کارکنان از طریق انس با قرآن کریم ،‌تشکیل ، تشکیل دارالقرآن، برگزاری مسابقات قرآنی و نظایر آن

9ـ برنامه ریزی جهت انجام فریضه نماز از طریق اقامه نماز جماعت ، آموزش و تبلیغ احکام نماز و رونق بخشیدن به     نمازخانه ها و امور مرتبط با آن

10ـ‌شناسایی ، جذب و اعزام ائمه جماعات ،‌اساتید و مدرسین آموزش عقیدتی و ارزشیابی عملکرد آنان

11ـ استفاده از مزایای آموزش ضمن خدمت برایفراگیران آموزشهای عقیدتی

12ـ‌نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیتهای واحدهای آموزش عقیدتی در کلیه مراکز وزارتخانه

13ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی نماینده ولی فقیه در وزارتخانه

  

شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه درسازمان جهاد کشاورزی استان

 

 1 – انجام بررسیها و مطالعات لازم پیرامون وضعیت فرهنگی موجود در سازمان و تجزیه و تحلیل آنها ؛

2 – تهیه ، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به اعتلای فرهنگی کارکنان سازمان ؛

3 – ارائه الگوها ، مدلها ، چارچوبها و سیستمهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و حدود موازین شرعی ، دیدگاههای اسلامی در موضوعات مربوط به وظایف سازمان جهادکشاورزی استان ؛

4- تبلیغ و انتشار مواضع ، خط مشی ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و زمینه سازی در جهت اجرای آنها؛

5 – تهیه ، تدوین طرحها و برنامه های مورد نیاز سازمان استان در زمینه حوزه فعالیت نمایندگی ولی فقیه و پیش‌بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری جهت تأمین اعتبار ؛

6  - انجام بررسیها و اقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نیاز همکاران سازمان از جنبه ی دینی و ارزشی ؛

7 – انجام اقدامات لازم جهت دریافت سئولات و استفتانات ، احکام‌ومسائل اخلاقی مورد نیاز همکاران وتهیه پاسخهای لازم (مشاوره‌ی‌‌مذهبی)

8 – برقراری و ارتباط کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان با ائمه جمعه ، نهادها و مراکز فرهنگی در استان ؛

9 – انجام اقدامات لازم جهت ارتباط با مقامات و مسؤولین دستگاههای استانی جهت استفاده بهینه از امکانات و استعدادها ؛

10 – اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعامل بیشتر مدیران سازمان با کارمندان و ارباب رجوع ؛

11 – تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی مورد نیاز کارکنان سازمان ؛

12 – تهیه تقویم و زمان بندی دوره های آموزش عقیدتی به صورت سالانه ، ترمی و مقطعی ؛

13 – ارائه‌ی پیشنهاد در زمینه محتوای دروس به دفتر آموزش عقیدتی حوزه ستادی ؛

14 – برآورد نیازهای آموزشی از قبیل اعتبارات ، فضای آموزشی ، اساتید و پیگیری تأمین به موقع آنها ؛

15 – ارتباط و همکاری با واحد های آموزشی در مراکز استان به منظور بهره‌برداری متقابل از امکانات و تجهیزات ؛

16 – ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های آموزش عقیدتی ؛

17 – تهیه بانک اطلاعات درخصوص برگزاری دوره ها ، اساتید ، فراگیران ، گواهینامه‌ها ، کارنامه‌ها و ... ؛

18 – برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان سازمان و خانواده‌های آنان ؛

19 - انجام اقدامات لازم درخصوص ترویج شعائر و معارف اسلامی از طریق مراسم سخنرانی، بانک نوار، تولید محصولات فرهنگی ؛

20- انجام اقدامات لازم درجهت تقویت تواناییهای علمی و مکتبی کارکنان از طریق انس دهی با قرآن کریم و ... ؛

21 – انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طریق ترویج و برگزاری نماز جماعت ،آموزش و تبلیغ احکام نماز و رونق بخشیدن به نمازخانه‌ها و امور مربوط به آنها ؛

22 – انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات فرهنگی‌وهنری‌ازطریق‌وسائل‌سمعی‌وبصری،تجهیزکتابخانه‌ها و نوارخانه‌ها  و ... ؛

23 – انجام اقدامات لازم جهت تهیه و تولید محصولات فرهنگی ، تبلیغی و هنری ، تراکت ،پوستر ،بروشور و پلاکارد در مناسبتهای مذهبی ، اعیاد و ایام ا... ؛

24 – نظارت بر انجام ذبح شرعی دام و طیور در کشتارگاهها در سطح استان ؛

25 – تهیه و تألیف ، توزیع و انتشار جزوات و منابع آموزشی ، فرهنگی ، ارزشی و عقیدتی مورد نیاز کارکنان  سازمان ؛

26 – جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارش عملکرد از حوزه‌ها و مراکز تحت پوشش و تجزیه و تحلیل آنها ؛

27 – نظارت بر عملکرد حوزه‌ها و مراکز تحت پوشش به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای امور از طریق انجام بازرسی مستمر و خاص و ارائه پیشنهادهای لازم ؛

28- نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها ومقررات ابلاغی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در حوزه‌ها و مراکز تحت‌پوشش ؛

29- ارائه‌ گزارشهای لازم از عملکرد حوزه تحت پرستی و حوزه های تحت پوشش به مراجع و مسؤولین ذی‌ربط ؛

30 – ارائه گزارش از عملکرد حوزه تحت پوشش ؛

31 - انجام سایر وظایف محوله از سوی مسؤول مافوق .

 

شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان ها وابسته (بزرگ(

 

)سازمان های امورعشایر ایران ، جنگلها و مراتع کشور ، دامپزشکی ،

 تحقیقات و آموزش کشاورزی ، شیلات ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی(

 1  - انجام بررسیها و مطالعات لازم پیرامون وضعیت فرهنگی موجود در سازمان و تجزیه و تحلیل آنها ؛

2 - تهیه ، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به اعتلای فرهنگی کارکنان سازمان ؛

3 -  ارائه الگوها ، مدلها ، چارچوبها و سیستمهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و حدود موازین شرعی ، دیدگاههای اسلامی در موضوعات مربوط به وظایف سازمان ؛

4- تبلیغ و انتشار مواضع ، خط مشی ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و زمینه سازی در جهت اجرای آنها ؛

5 - تهیه ، تدوین طرحها و برنامه های مورد نیاز سازمان در زمینه حوزه فعالیت نمایندگی ولی فقیه و پیش‌بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری جهت تأمین آن ؛

6 - انجام بررسیها و اقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نیاز همکاران سازمان از جنبه ی دینی و ارزشی حوزه ؛

7 - انجام اقدامات لازم جهت دریافت سئولات و استفتانات ، احکام ‌و مسائل اخلاقی مورد نیاز همکاران و تهیه پاسخهای لازم (مشاوره‌ی‌‌مذهبی )

8 – انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی و معرفی افراد شایسته ، متعهد و برخوردار از ارزشهای اسلامی و انقلابی از بین مدیران و کارکنان

9 – انجام بررسی های لازم به منظور تهیه و تدوین پیشنهادها و راهکارهای عملی جهت ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در سطح سازمان

10 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعامل بیشتر مدیران سازمان با کارمندان و ارباب رجوع ؛

11 - انجام اقدامات لازم‌به منظور اعلام نیازهای پژوهشی‌وآموزشی حوزه به واحدهای ‌ذی‌ربط ‌و پیشگیری ‌تاحصول نتیجه‌ نهایی ؛

12 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی مورد نیاز کارکنان سازمان ؛

13 - تهیه تقویم و زمان بندی دوره های آموزش عقیدتی به صورت سالانه ، ترمی و مقطعی ؛

14 - برآورد نیازهای آموزشی از قبیل اعتبارات ، فضای آموزشی ، اساتید و پیگیری تأمین به موقع آنها ؛

15 - ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های آموزش عقیدتی ؛

16 - تهیه بانک اطلاعات درخصوص برگزاری دوره ها ، اساتید ، فراگیران ، گواهینامه‌ها ، کارنامه‌ها و ... ؛

17 - برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان سازمان و خانواده‌های آنان ؛

18 - انجام اقدامات لازم درخصوص ترویج شعائر و معارف اسلامی از طریق مراسم سخنرانی، بانک نوار، تولید محصولات فرهنگی ؛

19- انجام اقدامات لازم درجهت تقویت تواناییهای علمی و مکتبی کارکنان از طریق انس دهی با قرآن کریم و ... ؛

20 - انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طریق ترویج و برگزاری نماز جماعت ،آموزش و تبلیغ احکام نماز و رونق بخشیدن به نمازخانه‌ها و امور مربوط به آنها ؛

21 - انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات فرهنگی ‌و هنری ‌از طریق ‌وسائل ‌سمعی ‌و بصری ، تجهیزکتابخانه‌ها و نوارخانه‌ها و ... ؛

22 - انجام اقدامات لازم جهت ترویج فرهنگ اسلامی و جهادی و تهیه و تولید محصولات فرهنگی ، تبلیغی و هنری ، تراکت ، پوستر،بروشور و پلاکارد در مناسبتهای مذهبی ، اعیاد و ایام ا... ؛

23 - تهیه و تألیف ، توزیع و انتشار جزوات و منابع آموزشی ، فرهنگی ، ارزشی و عقیدتی مورد نیاز کارکنان سازمان ؛

24 – تهیه و تدوین و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز حوزه وظایف نمایندگی ولی فقیه در سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

25 - انجام سایر وظایف محوله از سوی مسؤول مافوق .

 __________________________________________________________________

توجه : ضمناً وظیفه نظارت بر انجام ذبح شرعی دام و طیور در کشتارگاهها به عهده سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود

 

  

 شرح وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان ها و شرکت های وابسته(کوچک)

 

( سازمانهای حفظ نباتات  ، امور اراضی و شرکت های مادر تخصصی تولید ، خدمات و صندوق توسعه سرمایه گذاری )

 1  - انجام بررسیها و مطالعات لازم پیرامون وضعیت فرهنگی موجود در سازمان و تجزیه و تحلیل آنها ؛

2 - تهیه ، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به اعتلای فرهنگی کارکنان سازمان ؛

3 -  ارائه الگوها ، مدلها ، چارچوبها و سیستمهای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و حدود موازین شرعی ، دیدگاههای اسلامی در موضوعات مربوط به وظایف سازمان ؛

4- تبلیغ و انتشار مواضع ، خط مشی ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و زمینه سازی در جهت اجرای آنها ؛

5 - تهیه ، تدوین طرحها و برنامه های مورد نیاز سازمان در زمینه حوزه فعالیت نمایندگی ولی فقیه و پیش‌بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری جهت تأمین آن ؛

6 - انجام بررسیها و اقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نیاز همکاران سازمان از جنبه ی دینی و ارزشی حوزه ؛

7 - انجام اقدامات لازم جهت دریافت سئولات و استفتانات ، احکام ‌و مسائل اخلاقی مورد نیاز همکاران و تهیه پاسخهای لازم (مشاوره‌ی‌‌مذهبی )

8 – انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی و معرفی افراد شایسته ، متعهد و برخوردار از ارزشهای اسلامی و انقلابی از بین مدیران و کارکنان

9 – انجام بررسی های لازم به منظور تهیه و تدوین پیشنهادها و راهکارهای عملی جهت ترویج فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در سطح سازمان

10 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعامل بیشتر مدیران سازمان با کارمندان و ارباب رجوع ؛

11 - انجام اقدامات لازم‌به منظور اعلام نیازهای پژوهشی‌وآموزشی حوزه به واحدهای ‌ذی‌ربط ‌و پیشگیری ‌تاحصول نتیجه‌ نهایی ؛

12 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی مورد نیاز کارکنان سازمان ؛

13 - تهیه تقویم و زمان بندی دوره های آموزش عقیدتی به صورت سالانه ، ترمی و مقطعی ؛

14 - برآورد نیازهای آموزشی از قبیل اعتبارات ، فضای آموزشی ، اساتید و پیگیری تأمین به موقع آنها ؛

15 - ارزیابی و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های آموزش عقیدتی ؛

16 - تهیه بانک اطلاعات درخصوص برگزاری دوره ها ، اساتید ، فراگیران ، گواهینامه‌ها ، کارنامه‌ها و ... ؛

17 - برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان سازمان و خانواده‌های آنان ؛

18 - انجام اقدامات لازم درخصوص ترویج شعائر و معارف اسلامی از طریق مراسم سخنرانی، بانک نوار، تولید محصولات فرهنگی ؛

19- انجام اقدامات لازم درجهت تقویت تواناییهای علمی و مکتبی کارکنان از طریق انس دهی با قرآن کریم و ... ؛

20 - انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طریق ترویج و برگزاری نماز جماعت ،آموزش و تبلیغ احکام نماز و رونق بخشیدن به نمازخانه‌ها و امور مربوط به آنها ؛

21 - انجام اقدامات لازم به منظور ارائه خدمات فرهنگی ‌و هنری ‌از طریق ‌وسائل ‌سمعی ‌و بصری ، تجهیزکتابخانه‌ها و نوارخانه‌ها و ...؛

22 - انجام اقدامات لازم جهت ترویج فرهنگ اسلامی و جهادی و تهیه و تولید محصولات فرهنگی ، تبلیغی و هنری ، تراکت ، پوستر،بروشور و پلاکارد در مناسبتهای مذهبی ، اعیاد و ایام ا... ؛

23 - تهیه و تألیف ، توزیع و انتشار جزوات و منابع آموزشی ، فرهنگی ، ارزشی و عقیدتی مورد نیاز کارکنان سازمان ؛

24 – تهیه و تدوین و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز حوزه وظایف نمایندگی ولی فقیه در سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها .

25 - انجام سایر وظایف محوله از سوی مسؤول مافوق .

 

شرح وظایف دفاتر نمایندگی ولی فقیه مدیریت شهرستانها و ادارات تابعه

 

1-    تبلیغ مواضع ، خط مشی ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و زمینه سازی

2-    بررزسی و نیاز سنجی فرهنگی آموزشی

3-    برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای فرهنگی مرتبط در سطح سازمان

4-    برنامه ریزی در جهت تعامل بیشتر با مدیران و کارکنان سازمان

5-    برنامه ریزی ویزه در جهت ترویج و توسعه فرهنگ و مدیریت جهاد در بین کارکنان و تولید کنندگان

6-    ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها در سطح شهرستان

7-    برنامه ریزی در جهت پاسخگویی به شبهات دینی

8-    اقدام لازم در خصوص ترویج شعائر و معارف اسلامی و ملی

9-    برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی

10-برنامه ریزی در جهت ترویج فعالیتهای قرآنی در بین همکاران و خانواده ها و روستائیان مرتبط با کمیته روستایی و عشایری

11-انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات فرهنگی ، هنری از طریق تهیه و توزیع محصولات فرهنگی ، ایجاد کتابخانه ، دارالقرآن ، نوار خانه و ...

12-پیگیری و تشکیل شوراها و ستادها ی مرتبط با حوزه از جمله شورای فرهنگی نماز ، زکات ، امر به معروف و نهی از منکر ، عفاف و حجاب و ... پیگیری مصوبات

13-برنامه ریزی در جهت برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری

14-نظارت مستمر و ارائه گزارش در خصوص ذبح شرعی

15-انجام سایر امور محوله

 

 

شرح وظایف مسئول امور استانهای حوزه های نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه

-         بررسی ، برآورد نیازهای مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه به صورت مستمر از جمله اداری ، پرسنلی ، رفاهی و ...

-         بررسی و پیشنهاد نصب و عزل و جابه جایی مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه  

-         تدوین برنامه سالانه عملکرد مسئولان حوزه ها و نظارت بر حضور و ارزشیابی مستمر عملکرد مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه از طریق بازدید ، سرکشی و دریافت گزارشات ادواری و ....

-         بررسی و آسیب شناسی مسائل و مشکلات موجود حوزه ها و حل و فصل آنها

-         برنامه ریزی ، دعوت و پیگیری تشکیل جلسات مرتبط با حوزه های نمایندگی ولی فقیه با هماهنگی مسئولان ذی ربط

-         تنظیم و هماهنگی سفرهای نماینده ولی فقیه به استانها و ارائه گزارش سفر های استانی

-         ارتباط ، تلاش و پیگیری ارتقا سطح علمی و تحصیلی روحانیون حوزه ها ( مسئولان حوزه ها و دفاتر ) از طریق حوزه های علمیه با هماهنگی اداره آموزش عقیدتی و سایر مراجع ذیربط

-         تدوین شاخص های متناسب با عملکرد مسئولان حوزه ها، دفاتر جهت رتبه بندی و معرفی مسئولان برتر و تقدیر از آنها

-         هماهنگی در اعزام روحانیون به خارج از کشور جهت نظارت بر امر ذبح شرعی

-         پیگیری مسائل اداری مسئولان حوزه ها و ارائه به امور اداری دفتر از جمله ماموریت ها ، مرخصی ها و گزارش ماهانه و ...

-         پیگیری انتظارات ، شکایات ، مطالبات و درخواست های صورت گرفته از سوی مراجع ذیربط

-         بررسی و جمع بندی وضعیت حوزه های نمایندگی ولی فقیه و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

-         انجام سایر امور محوله از سوی مراجع ذیربط

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.